Čítanie z dňa:  20.12.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Kľúč k víťaznému životu

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála“ (Žalm 111:10).


V Matúšovi 22:29 počas dialógu so saducejmi im Ježiš povedal: „Blúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej.“ Ľudia robia chyby a mýlia sa vo svojich rozhodnutiach a skutkoch, pretože im chýba zjavenie poznania toho, čo môže Boží Duch cez moc Božieho Slova urobiť v ich životoch. Slovo Božie je Božia múdrosť a chodenie mimo Slova je chodením v omyle.

Správne vyučovanie Božieho Slova je tak dôležité. Mnoho kresťanov po celom svete je vyučovaných Božiemu Slovu, ale nie na základe správneho učenia. To vysvetľuje, prečo niektorí nežijú víťazne, pretože každý, kto chce žiť víťazný život, musí najprv porozumieť Písmam. Keď je Slovo vyučované správne, nielenže ti dodáva vieru, ale ťa tiež robí silným a efektívnym v chodení vo viere.

Efezským 4:11-13 nám hovorí niečo, čo urobil Pán: dal päťnásobnú službu pre úžitok cirkvi. Pozri sa na to: „A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“ Aké je to dôležité! Toto je dôvod, prečo musí byť každý kresťan členom cirkvi, kde sa vyučuje Božie Slovo a vyučuje sa správne.

Kresťanstvo je založené na Slove a Slovom je aj udržiavané. Preto môžeš víťaziť iba cez Slovo. Študuj Slovo sám a pre seba a uisti sa, že dostávaš správne vyučovanie Slova. Takto budeš rásť v poznaní a budeš schopný výnimočne jednať v záležitostiach života, lebo toto je Božia vôľa pre teba.
Vyznanie


Ďakujem Ti Pane, že Tvoje Slovo je lampou mojím nohám a svetlom na mojej ceste. Dnes žijem víťazne, pretože žijem podľa Slova. Moja cesta je ako žiariace svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie, až nastane dokonalý deň. Dnes a stále zažívam slávu Slova, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Timoteovi 2:15; Rímskym 10:17