Čítanie z dňa:  21.03.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Zjavný úspech

„Medituj, premýšľaj nad týmito vecami; celý sa im odovzdaj, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné“ (1. Timoteovi 4:15 angl. preklad).


Božou túžbou pre teba nie je len to, aby si v živote robil pokrok a bol úspešný, On chce, aby tvoj pokrok bol očividný tým ľuďom, ktorí sú okolo teba. Chce, aby si mal viditeľný úspech. Biblia hovorí o Izákovi: „A človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. A mal stádo drobného dobytka a stádo rožného statku a služobnej čeľade mnoho, a preto mu závideli Filištínci“ (1. Mojžišova 26:13-14). Izák nesmierne prosperoval v krajine, ktorá bola ničená krutým hladomorom. Jeho prosperita bola taká prenikavá, že sa dostala do pozornosti Filištíncov. Toto je druh úspechu, ktorý Boh pre teba naplánoval; ktorý je nepopierateľný.

Dôvod zaznamenaného Izákovho značného pokroku a prosperity je pre nás ukázaný v Písme: Často si našiel čas na meditáciu (1.Mojžišova 24:63). V našom úvodnom verši povedal apoštol Pavol Timoteovi: „Medituj, premýšľaj nad týmito vecami; celý sa im odovzdaj, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné."

Táto inštrukcia, ako aj z toho vyplývajúci výsledok, platí aj pre teba. Premýšľanie nad Písmom ti dá evidentný úspech vo všetkých tvojich snahách: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj (medituj) o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech“ (Jozuova 1:8). Boh ti nežehná v kúte; miesto toho chce, aby celý svet videl, čo pre teba urobil.

Vždy si urob čas na premýšľanie nad Slovom; to je recept, ktorý nám dal pre veľký úspech a nekončiacu prosperitu.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi cez Slovo dávaš život neustáleho pokroku a prosperity. Moja cesta v živote je ako žiariace svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do dokonalého dňa. Ďakujem Ti dnes za vplyv Tvojho Slova v mojom duchu a za Tvoju múdrosť, ktorá vo mne pôsobí, aby som poznal Tvoju vôľu a vykonával ju, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Žalmy 1:1-3

1-ročný plán: Lukáš 4:1-13; 5.Mojžišova 18-21

2-ročný plán: Rimanom 1:24-32; Žalm 89