Čítanie z dňa:  21.03.2017
  Pastor Chris   

SME AKO ON

„Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tomto svete“ (1. Jánov 4:17)..


Druhá časť nášho úvodného verša, ktorý sa týka Ježiša hovorí, že aký je On, takými sme aj my v tomto svete. Ak sme takí ako je On, potom je dôležité zo Slova zistiť, kým je Ježiš; ako žil, keď chodil po zemi? Biblia nám hovorí, že uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a vyháňal diablov. Skutky 10:38 hovoria: „Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním.” Jeho život bol nekonečným prameňom zázrakov.

Kráčal po vode. Prihováral sa ušiam hluchých a tie sa otvárali. Prikazoval slepým očiam a tie sa otvárali. Prikazoval chromým nohám a tie sa uzdravovali. Bol taký obdivuhodný! Na jeho slovo aj zmrzačené údy dorástli. Keď utíšil veľkú víchricu, jeho učeníci v úžase zvolali: „Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho?” (Lukáš 8:25).

Keď si len pomyslíme, že sa vzdal svojej hodnosti a stal sa podobný ľuďom (Filipanom 2:7), presahuje to našu predstavivosť. Veľkolepé prejavy nadprirodzených schopností v Jeho živote sa stali skôr, ako šiel na kríž. Bolo to po Jeho zmŕtvychvstaní, keď sa stal osláveným Kristom (1. Petrov 1:21). To ukazuje kým sme a čo môžeme dnes robiť, ako nové stvorenia, v Ježišovi Kristovi. Obraz osláveného Krista, ktorý vidíme vo svete, je v skutočnosti naším odrazom, ako nových stvorení v Kristovi.

Takže keď čítame: „akým je On, takými sme my vo svete,” mali by sme povedať: „Pochválený buď Boh, ako je aj Ježiš vo všetkej svojej sláve, autorite, a moci, ako som dnes ja!” Aleluja. Uvažuj o tejto pravde. Vedome uvažuj, hovor, kráčaj a konaj ako Ježiš. Tak ako On, neohrozene hlásaj Slovo o okolnostiach a situáciách, ktoré treba zmeniť. Uzdravuj chorých, očisťuj malomocných a kries mŕtvych! Žehnaj a dotýkaj sa ľudí s Božou láskou, tak ako to robil Ježiš, pretože si ako On.
Vyznanie


Drahý Otče, ďakujem ti, že si mi dal všetku moc na nebi a na zemi, aby som kráčal s mocou a slávne vládol nad okolnosťami. Ďakujem ti za to, že si ma urobil odbleskom tvojej slávy. Kráčam v tvojej múdrosti a víťazne plním tvoju dokonalú vôľu, zjavujem tvoje čnosti a dokonalosť v mene Ježiša Krista. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 1:3; 1. Peter 2:9

1. ročný Biblický plán: Lukáš 4:1 – 13; Deuteronómium 18 – 21

2. ročný Biblický plán: Matúš 24:34 – 44; Exodus 30