Čítanie z dňa:  21.04.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VZKRIESENÝ A POSADENÝ S KRISTOM

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. (Kolosenským 3:1)


Keď Ježiš zomrel na kríži, v záujme spravodlivosti, celý svet zomrel s Ním, pretože zomrel za všetkých ľudí. Kresťanstvo však nezačalo Jeho smrťou, ale Jeho vzkriesením. Keď Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, bol si vzkriesený spolu s Ním a stal si sa novým stvorením, živým Bohu.

Nové stvorenie je výsledkom Ježišovho vykúpenia (Rímskym 8:23). Bol si prenesený zo smrti – duchovnej smrti – do života! Ožil si s Kristom v Jeho vzkriesení. Keď vieš, že si bol vzkriesený spolu s Kristom a sedíš s Ním v nebeských oblastiach, tak Biblia hovorí, že by si mal hľadať tie veci, ktoré sú hore! Rozmýšľaj teda ako niekto, kto sedí spolu s Kristom v pozícii vlády, slávy a moci! Je to miesto, kde nie je žiadna tma, žiadna choroba, žiadna porážka a žiadna bolesť, je to miesto absolútnej dokonalosti a autority.

Písmo hovorí, že Ježiš sedí na pravici Božej (pravici moci). To znamená, že má autoritu nad celým stvorením, nad celým nebom i zemou. Ale hádaj čo? Boh nás pozdvihol do slávy spolu s Kristom, kde sme s Ním posadení v nebeských oblastiach moci, vlády a majestátu (Efezským 2:6). Zastávame rovnaké postavenie autority, s plnou mocou konať miesto Neho. Aká požehnaná realita!
Modlitba


Aká úžasná výsada je byť posadený spolu s Kristom v pozícii moci, vysoko nad všetkými kniežatstvami, mocnosťami, panstvami a duchovnými mocami a nad každým menom, ktoré je menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku! Pôsobím z pozície slávy, moci, autority a vlády, oddelený od vysiľujúcich účinkov hriechu, porušenia a tmy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:5 – 6, Filipanom 2:9 – 10; Kolosenským 3:1 – 3

1. ročný Biblický plán: Lukáš 19:1 – 27 & 1. Samuelova 14 – 15

2. ročný Biblický plán: Marek 4:13 – 20 & 3. Mojžišova 21