Čítanie z dňa:  22.02.2019
  Pastor Chris   

NEKONEČNÁ PROSPERITA

Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme (Genesis 12:2 – 3).


Z Biblie vidíme ako dokonca aj v starom veku Abrahám ostal veľmi majetný, pretože ho Boh vo všetkých veciach požehnal. Bol bohatý so stádom, so striebrom a zlatom (Genesis 13:2). Preložené slovo „stádo“ je vlastne „živý dobytok“ a teda mal stáda dobytka, oviec, kôz a podobne.

Neskôr v Genesis 24:1 čítame o Arahámovi niečo veľmi nádherné; hovorí sa tam „Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával.“ Život Abraháma postupoval zo slávy na slávu a teda nenastal žiaden prestoj či spomalenie. Takýto je Boží plán pre tvoj život; ísť jedine dopredu a nahor. On nechce situáciu kde počas priebehu svojho života budeš považovaný za toho kto „zvykol“ byť bohatý; Pán predurčil tvoju prosperitu aby trvala na celú večnosť.

Ty si Hospodinov opravnený a spravodlivý jednotlivec a Biblia hovorí „ … No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“ (Príslovia 4:18). Taký je príbeh života a napredovanie pre toho kto je v Kristovi.

Len preto, lebo si na dôchodku neznamená že by si mal byť aj chudobný. Biblia uvádza „Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom“ (Galatským 3:9). Ty si požehnaný s veriacim Abrahámom a navýšenie tvojmu bohatstvu a prosperite nebude konca! Nech je požehnaný Hospodin!
VYZNANIE


Som Boží dedič a spoludedič s Kristom; svet patrí mne. Ako potomok Abraháma ostávam požehnaný s veriacim Abrahámom. Som požehnaný s nebeskou rosou, zo žírnych strání zeme, hojnosťouobilia aj vína. Moje prosperita je nekonečná.


Rozšírené štúdium: Genesis 26:12 – 14; Žalm 1:1 – 3

1.ročný Biblický plán: Marek 5:21 – 43 & Kazateľ 22 – 23

2.ročný Biblický plán: Matúš 16:21 – 28 & Exodus 3