Čítanie z dňa:  22.03.2020
  Pastor Chris   

PRÍBEH SLOVA

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo (Ján 1:1 – 3).


Tak ako apoštol Pavol priniesol jedinečné zjavenie o Cirkvi, žiaden iný apoštol nedokázal Cirkvi poskytnúť lepšie zjavenie ohľadne osoby Ježiša, stelesneného Slova, ako to urobil Ján. On rozpráva príbeh Slova hneď od začiatku. Ján 1:10 – 14 hovorí „Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal … A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.” Aleluja!

Ježiš chodil po svete, no svet Ho nepoznal; koho? Slovo! Vo verši 14 sme čítali „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami …” Ján nám dáva poznať Ježišov pôvod. Zatiaľ čo ostatné evanjelia (Matúš a Lukáš) začínajú záznamom pozemského rodokmeňa Ježiša, Jánove evanjelium prehlasuje Jeho božskoť, ilustruje pre nás samotný pôvod človeka Ježiša – kto skutočne On je.

Ježiš Kristus je Slovo, ktoré pred-existovalo stvorenie a ktorým všetko povstalo (Ján 1:1 – 3). On bol „hlas Hospodina Boha, ktorý Adam a Eve počuli kráčať v záhrade“ (1.Mojžišova 3:8). On je tá múdrosť o ktorej Dávid a Šalamún tak zanietene písali. Jeho narodenie bolo absolútnym údivom pre nebeský zástup; bol to zázrak ktorý nikdy predtým nevideli (Lukáš 2:13 – 14).

Zrazu hľadeli na Stvoriteľa vesmíru, odvekého strojcu dní, zavinutého v plachte. Slovo z neba prišlo a v tele navštívilo ľudí! Každý jeden krok, ktorý Ježiš urobil znamenalo - Slovo Božie v pohybe. On bol (to) stelesnené Slovo. Sláva Jeho menu naveky!
VYZNANIE


Požehnaný Pán Ježiš, ty si Boh, večná Skala vekov; Slovo pred-existujúce celé stvorenstvo a ktorým bolo všetko stvorené. Aký úžasný si, Ó Pane! Stelesňuješ milosť a pravdu, ty si Slovo života a svetlo života; živý chlieb z neba ktorý dáva život každému človeku na svete. Nech je naveky požehnané tvoje meno!


Rozšírené štúdium: Ján 1:1 – 14; 2.Korintským 3:2 – 3

1.ročný Biblický plán: Lukáš 4:14 – 44 & 4.Mojžišova 22 – 24

2.ročný Biblický plán: Rímskym 2:1 – 11 & Žalm 90