Čítanie z dňa:  22.04.2020
  Pastor Chris   

NEZMAR SVOJU VIERU

Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené (Rímskym 4:14).


Môže byť viera dutá? Určite! Existujú ľudia, ktorí doviedli svoju vieru do prázdna a spravili Božie Slovo neúčinné. Napríklad v Markovi 7:13 Ježiš pokarhal Židov ako pre svoje tradície rušili Božie Slovo. „Tradícia“ na tomto mieste odkazuje na spôsob života, tvoju osobnú kultúru a veci akým veríš. Ak je táto kultúra v nesúhlase s Božím Slovom, ono tým pádom ostane nečinné a tvoja viera vysychá.

Niektorí ľudia vedia uplatniť svoju vieru celkom správne, avšak nezapracuje lebo ju stihli vyprázdniť cez svoje „tradície.“ To čo by mali urobiť je zmeniť svoje „myslenie“ adoptovaním si novej mysle podľa Božej múdrosti.

Dôvera človeka v jeho vlastné činy dokáže takisto anulovať vieru. Domnienka ako tvoje zdravie, úspech a požehnanie prišli robením vecí tým správnym spôsobom neobstojí. Nie je dobré vkladať príliš veľkú dôveru do pravidelného (až náboženského) opakovania a rituálu za účelom obživy požehnania, pretože tvoja viera takto upadne. Rozpamätaj sa na slová apoštola Pavla: „spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva ...“ (Títov 3:5).

Galatským 2:16 hovorí „vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“ Tvoja dôvera musí vždy spočívať v dokončenom diele Krista. Preto nažívaj podľa Jeho viery (Galatským 2:20). Aleluja!
MODLITBA


Moja viera je aktívna a vždy prevláda! Okolnosti sa naprávajú s vyznaním viery. S vierou panujem, kraľujem a dominujem v mojom svete. Kráčam v plnosti požehnania Kristovho evanjelia a teším sa z večnej reality Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:8 – 9; 2.Korintským 4:13; Židom 11:1 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Lukáš 19:28 – 48 & 1.Samuelova 16 – 17

2.ročný Biblický plán: Rímskym 14:12 – 23 & Žalm 125 – 126