Čítanie z dňa:  22.07.2017
  Pastor Chris   

MOC CEZ DUCHA

ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8).


Niektorí Kresťania sa domnievajú a veria tomu ako modlitba produkuje silu. Na základe toho povedia „nemodliaci sa Kresťan je bezmocným Kresťanom“ o tom sa však nikde v Biblii nehovorí.

Všimni si náš úvodný verš; Ježiš nepovedal prijmete moc potom ako sa pomodlíte. Ja verím v modlitbu, ale modlitba neprinesie silu (moc). Moc prichádza z Ducha Svätého.

Moc je dynamická schopnosť privolať (spôsobiť) zmeny. Znamená to, že my (veriaci) dokážeme uskutočniť zmeny v našich osobných životoch ako aj v životoch našich blízkych a dokonca aj na miestach na ktorých túžime vidieť zmenu stavu. Nemali by sme žiť ako obete tu na zemi, avšak veľa Kresťanov tak žije; stávajú sa z nich zajatci nepriaznivých okolností a situácií. Ale Ježiš predsa povedal prijmeš moc potom ako Duch Svätý zostúpi na teba. Ježiš nebol nikdy obeťou, no napriek tomu veľa Božích detí sa ocitá v situácii kde sa stávajú obeťami v jednej či druhej forme.

1.Ján 3:2 hovorí „Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.“ Po tvojom znovuzrodení, si sa narodil ako potomok Boží; cez Ducha Svätého ti patrí moc. Nepotrebuješ sa pýtať Hospodina na moc, lebo ona je už v tebe usadená. Jediné čo potrebuješ vykonať, aby Božia moc bola v tebe preukázaná, je nabudiť(rozdúchať) ju (2. Timoteovi 1:6). Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem za moc čo vo mne cez Ducha Svätého pracuje. Nič nie je pre mňa nemožné. Ako v sebe aktivujem tú moc, prinášam upokojenie a poriadok do každej situácie, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 10:19; 2. Timoteovi 1:6; Efezským 3:20 – 21

1.ročný Biblický plán: Skutky 27:27 – 44; Žalm 23 – 25

2.ročný Biblický plán: Lukáš 10:10 – 24; Józue 19