Čítanie z dňa:  22.07.2021
  Pastor Chris   

PRACUJÚCI SVÄTÍ

A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby ... (Efezským 4:11-12).


Myslenie i očakávanie Boha nie sú také, aby len niektorí z nás boli účinní pri diele služby zatiaľ čo ostatní v Cirkvi ostanú v pozícii divákov. Dielo služby je pre každého jedného kresťana. Biblia v 2.Korintským 5:18 uvádza „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia.“

Všimni si ako sa zmieňuje: Boh NÁM zveril službu zmierenia – a teda nie len apoštolom, prorokom, učiteľom, evanjelistom a pastorom. Nik nie je vynechaný. Zámerom Hospodina je učiť nás Jeho Slovo a byť následne vychovaní pre život Kráľovstva; dokázať si podmaniť tento svet, zriadiť Božiu spravodlivosť na zemi ako aj v srdciach ľudí.

Pritom ako vykonávame dielo služby, svet bude žasnúť nad životom slávy, úspech, víťazstva a prosperity prameniaceho z nás. Je tomu tak, lebo my sme Jeho ambasádori; reprezentujeme svetlo v centre tmy. Prišiel čas, aby ľudia, ktorí okolo teba nemajú božský život sa začali čudovať či si anjel pritom ako im slúžiš evanjelium s veľkou mocou a demonštrovaním nadprirodzeného. To isté hovorili v Biblických časoch o Štefanovi (čítaj Skutky 6:15).

Predchádzajúci verš hovorí, že Štefan bol muž plný viery a Ducha Svätého; on nebol nikdy apoštol ani prorok. V rannej Cirkvi sa stal Diakonom a bol plný viery, moci i Božej múdrosti.

Teraz nastal tvoj čas jasne žiariť so svetlom evanjelia, priniesť mužov a ženy do Kráľovstva. Kdekoľvek si, dovoľ ľuďom vidieť tvoje dobré diela nech môžu osláviť tvojho Otca, ktorý je v nebi. Ako hovorí Biblia „ ... pohanské národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou“ (Izaiáš 60:3). Povedané inými slovami, pritom ako všade prejavuješ Krista, prinášaš pravdu Jeho úžasného evanjelia, ľudia sa obrátia z tmy do svetla a z moci satana k Bohu. Aleluja!
VYZNANIE


Som Kristov ambasádor, nositeľ Jeho pravdy a distribútor večného života. Cez mňa sa prejavuje svetlo Jeho úžasného evanjelia a sláva je odhalená. Ľudia sú obrátení z tmy do svetla a z moci satana k Bohu. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Marek 16:15-18; 1.Petrov 2:9 (študijný preklad); Kolosenským 4:17

1.ročný Biblický plán: Skutky 27:27-44 a Žalmy 23 – 25

2.ročný Biblický plán: Lukáš 10:10-24 a Józua 19