Čítanie z dňa:  22.10.2011
  Pastor Chris   

Prímluva: tvoja duchovná zodpovednosť


Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. (Ezechiel 22:30).

Z evanjelia podľa Lukáša 13:1-5 sa dozvedáme o istých ľuďoch, ktorí prišli k Ježišovi, aby sa ho opýtali na smrť Galilejčanov, ktorých dal zabiť Pilát počas ich modlitby, kde zmiešali svoju krv a krv obete priamo na oltári. Vo svojej odpovedi Hospodin upozornil na inú udalosť – vežu v Siloame, ktorá spadla a usmrtila osemnásť ľudí. Ježiš pripísal ich nešťastie k hriechu a upozornil tých, ktorým to adresoval, aby robili pokánie, lebo aj oni podobne zomrú.

Takéto skutky súdu sú niekedy badateľné na národe alebo ľuďoch, obzvlášť ak kresťania v tom danom národe nenapĺňajú ich kňazskú službu prímluvy. Je na našej zodpovednosti ako kresťanov v národoch a krajinách kde žijeme, zastaviť zlo vykonávané satanom a zároveň potlačiť teror, ktorý satan rozpútava v národoch. Keď sa modlíme za svoje krajiny, zvyšuje sa aktivita spravodlivosti. Prítomnosť Boha pokryje srdcia ľudí a Božie Slovo prevláda v ich životoch.

Dnes mnoho krajín stoná od bolesti z násilia, vojny a pohrôm, ako aj zo zemetrasení, tornád, tsunami a podobne. Analógia Hospodina v evanjelium podľa Lukáša 13:1-5 ukazuje, že takéto katastrofy sa nestávajú v národe preto, že ľudia čo tam žijú sú tí najväčší hriešnici. Prímluvou za naše národy môžeme zastaviť sily temnoty v našich zemiach. Je to na našej zodpovednosti tak urobiť.

Všetci si potrebujeme uvedomiť, že ako kresťania my sme správcami nášho prostredia. Boh si nás povolal na zachovanie zeme a jej obyvateľov cez modlitby. Ježiš povedal v Markovom evanjeliu 5:13: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?“ Ďalej Jeremiáš 29:7 hovorí: „Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.“

Zodpovedáš sa Bohu a krajine, kde žiješ za nájdenie pokoja a blahobytu a za to sa modli k Otcovi. Preto nezáleží, kde sa nachádzaš, ani to, čo robíš, toto je volanie k tebe ako jednotlivcovi zakročiť a prihovárať sa za pokrok, pokoj, prosperitu a zachovanie tvojho národa.
Modlitba


Milostivý nebeský Otče, ďakujem za moc a silu, ktorú si vložil do tvojej Cirkvi. Staviam sa v autorite práve teraz voči démonickým silám, čo podnecujú skazu, násilie, pohromy a vojny. Nedovoľujem im takéto veci uskutočňovať v mojej krajine v mene Ježiš.Amen


Rozšírené štúdium:

1 Timoteovi 2: 1-2