Čítanie z dňa:  22.10.2016
  Pastor Chris   

Tvoje slová ovládajú tvoj život

...zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, (Príslovia 6:2).


Pre kresťanov existuje duchovný jazyk. Preto by si vždy ako Božie dieťa mal praktizovať len hovorenie Slova, pretože nadprirodzený život je založený na tvojom jazyku. Tvoj jazyk vládne tvojmu životu. Apoštol Jakub pripodobnil jazyk kormidlu veľkej lode, ktoré kapitán používa na to, aby nasmeroval loď, kamkoľvek chce (Jakub 3:4-5).

V Matúšovi 12:36-37 Ježiš povedal: „Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.“ Doslovne to znamená, že človek pôjde do neba alebo do pekla kvôli svojmu jazyku; podľa toho, čo povedal alebo nepovedal. Slová apoštola Pavla o spasení v liste Rimanom 10:8-10 to podporujú: „...Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“

Tvoj život je charakterom tvojich slov. Ak sú slová človeka mätúce, tak jeho život bude rovnako zmätený. Rovnako ak sú tvoje slová v poriadku, tvoj život bude dokonalý, výnimočný a inšpirujúci. Príslovia 15:4 hovoria: „Zdravý jazyk je stromom života...“ Stráž svoje slová, svoje vyznania; kontroluj svoju budúcnosť. Príslovia 12:18 hovoria: „...jazyk múdrych lieči.“ Svojimi slovami môžeš udržiavať zdravie, pokoj a bezpečnosť.

Hovor vieru, úspech a rast! 1.Peter 3:10 hovorí: „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.“ Zdržať svoje ústa od zlého znamená zdržať sa toho, že budeš hovoriť strach, pochybnosť a nevieru. Ak si sa ocitol v situácii, že si chudobný, chorý alebo v niečom, čo je v protiklade s dobrým životom, ktorý ti bol daný v Kristovi, tak je to preto, lebo nepoužívaš svoje ústa správne. Je na čase, aby si to zmenil.

Biblia hovorí, nech Slovo Kristovo prebýva v tebe bohato vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení (Kolosenským 3:16). Napĺňaj svoje srdce Božím Slovom a nech vychádza z tvojich úst. So Slovom vo svojich ústach môžeš pretvoriť alebo obnoviť svoj svet. Hovor stále Slovo. Smeruj svoju víťaznú cestu cez moc tvojich slov.
Vyznanie


Mám jazyk múdreho a vzdelaného. Som naučený, aby som hovoril vierou naplnené slová, ktoré premieňajú môj život zo slávy do slávy a menia okolnosti. Som vedený v smere dokonalej Božej vôle a určenia pre mňa a prehlasujem, že moja budúcnosť je zabezpečená v Kristovi! Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Žalm 34:12-13; Príslovia 18:21

1-ročný plán: 1.Timoteovi 4; Izaiáš 57-58

2-ročný plán: Židom 11:1-16; Ezechiel 21