Čítanie z dňa:  22.12.2015
  Pastor Chris   

Ospravedlnený cez Jeho zmŕtvychvstanie

„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ (Rímskym 5:1).


Keď Biblia hovorí: „A tak ospravedlnení z viery...“, hovorí o tom byť vyhlásený spravodlivým vierou! Boli sme oslobodení od viny! Niektorí ľudia si myslia, že sme boli ospravedlnení, pretože Ježiš zobral na seba trest. Ale to by znamenalo, že obvinenie zostalo. My sme neboli ospravedlnení, pretože On zobral naše hriechy. Boli sme zbavení viny, pretože všetky obvinenia proti nám zlyhali, lebo sme nové stvorenie.

Všimni si niečo neobyčajného: Biblia hovorí: „Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi“ (Efezským 2:4-6). Keď Ježiš zomrel, my sme zomreli s Ním. Keď bol pochovaný, boli sme pochovaní s Ním. Keď ho Boh vzkriesil z mŕtvych, boli sme vzkriesení spolu s Ním! V Božej mysli, v mysli spravodlivosti, keď bol Ježiš Kristus vzkriesený z mŕtvych, my sme boli vzkriesení z mŕtvych spolu s Ním.

Boli sme v Ňom, v Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení! Takže, keď vstal, my sme vstali! A potom Rímskym 4:23-25 hovorí: „ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.“ Neboli sme ospravedlnení skrze Jeho smrť; boli sme ospravedlnení skrze Jeho zmŕtvychvstanie! A toto je veľmi dôležité.

To znamená, že nové stvorenie nemá žiadnu minulosť; nie je v ňom žiadny hriech. Jeho vzkriesenie ťa ospravedlnilo. Nie si človek, ktorý zhrešil. To je starý človek. Človek, ktorý hrešil, je mŕtvy; zomrel v Kristovi a nebol vzkriesený! A nové TY sa narodilo vo vzkriesení: „Pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života“ (Rímskym 6:4). Sláva Bohu!
Modlitba


Ďakujem Ti Pane za ospravedlnenie, ktoré som prijal skrze vzkriesenie Ježiša Krista zo smrti. Ako Kristus vstal z mŕtvych, ja som ožil s Ním; preto chodím v tejto novote života! Dnes kraľujem a vládnem v živote ako kráľ, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 6:4-5; 1. Korintským 6:11

1-ročný plán: Zjavenie 13:11-14:20; Daniel 9-10

2-ročný plán: Skutky 2:25-36; 2.Kronická 36