Čítanie z dňa:  23.03.2016
  Pastor Chris   

Slávny údel

Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom (Efezským 1:4-6).


Náš úvodný verš nám odhaľuje niečo hlboké ohľadom nášho určenia v Pánovi. Prečítaj piaty a šiesty verš znovu, ale teraz z rozšíreného anglického prekladu Biblie: „Lebo On nás vopred ustanovil (predurčil nás, naplánoval vo svojej láske), aby sme boli adoptovaní (zjavení) ako Jeho vlastné deti cez Krista Ježiša, a to podľa rozhodnutia Jeho vôle (pretože Ho to tešilo a bol to Jeho láskavý zámer), (aby sme mohli byť) na slávu a chválu Jeho slávnej milosti (priazne a milosrdenstva), ktorú nám zdarma udelil v Milovanom.“

Je to náš údel žiť na chválu Božej milosti; vybral si nás a predurčil pre slávny a nadprirodzený život. Takže ako kresťan nežiješ pre nič za nič; tvoj život nie je prázdny. 1.Petra 2:9 hovorí: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.“ Toto je tvoje povolanie; toto je tvoj údel v Kristovi! Musí sa to stať pre teba reálne.

Prečo si nažive? Aký je dôvod pre tvoju existenciu? Prečo si sa narodil? Prečo si vôbec prišiel? Naplniť Boží zámer pre tvoj život! A súčasťou tohto zámeru je, že môžeš zvestovať úžasné skutky a zjavovať cnosti, dokonalosti, výnimočnosť a múdrosť Toho, ktorý ťa povolal z tmy do svojho predivného svetla. Biblia hovorí, že to robí: „...podľa večného údelu, ktorý udelil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“

Máš slávny údel, určenie v Bohu; je to údel veľkosti. Je však dôležité, aby si nasledoval Božie Slovo a pôsobil podľa princípov Kráľovstva
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že môjmu životu dávaš cieľ a zámer! Žijem slávny a nadprirodzený život, napĺňajúc tento zámer prejavovaním Tvojich cností, dokonalostí, výnimočnosti a múdrosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 9:16, Marek 8:36-37

1-ročný plán: Lukáš 5:1-16; 5.Mojžišova 25-27

2-ročný plán: Rimanom 2:12-20; Žalm 91