Čítanie z dňa:  23.03.2017
  Pastor Chris   

ZALOŽENÍ A PEVNÍ VO VIERE

„Títo boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je to skutočne tak." (Skutky 17:11).


Možno si sa stretol s ľuďmi, ktorí aj keď boli veľmi dlho kresťanmi, neboli založení a pevní vo viere. Stále sa pýtajú tie isté otázky, na ktoré sa pýtali celé roky. Aj keď im ukážeš odpovede z Písma, vrátia sa po nejakom čase s tou istou otázkou. Môžeš si dokonca myslieť, že úprimne hľadajú odpovede, ale takýto postoj je prejavom ich nepokojného, blúdiaceho a nezakotveného ducha. Trápia ich starosti, majú problém prijať jednoduché skutočnosti. Aké je to smutné!

Ako kresťan, potrebuješ byť hlboko založený a pevný vo viere, a to sa stane, keď budeš venovať všetok svoj čas a plnú pozornosť Božiemu Slovu. Prvoradými v tvojom srdci a v tvojej mysli majú byť osobné štúdium a meditácia Božieho Slova. Nenazdávaj sa, že už dostatočne poznáš Božie Slovo len preto, lebo chodíš každú nedeľu do kostola. Potrebuješ osobne, pre seba, skúmať Písma.

Znova si prečítaj náš úvodný verš a všimni si tých, ktorých Duch chváli. Sú nimi tí, ktorí potom, čo dostali Slovo, sa denne vracali skúmať Písma, aby si overili pravdivosť toho, čo ich učili. Upevnili sa v Slove a v dôsledku toho nemohli byť zavádzaní. Stali sa pevnými a založenými v pravde Božieho Slova, ktoré ich učili.

Z toho istého dôvodu napomínal v Duchu Pavol svätých v Kolosách, keď hovoril: „...ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neodchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvoreniu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom." Toto je dnešné posolstvo Ducha pre teba: buď založený a pevný! Celý sa odovzdaj Božiemu Slovu (1. Timoteovi 4:15).

Kráčaj vo svetle toho, čomu ťa učili a čo si prijal; drž sa toho vo svojom duchu. Potom Duch Svätý naplní tvoje srdce a myseľ myšlienkami viery, ktoré povzbudia tvojho ducha tak, že budeš stále víťaziť a nič tebou neotrasie.
Modlitba


Drahý Otče, keď študujem a rozmýšľam o tvojom Slove, dostávam podiel na viere a tvoja múdrosť ma pobáda podľa toho aj konať. Tvoje Slovo panuje nad mojím životom a okolnosťami. Keď kráčam vo svetle tvojho Slova, som upevnený a pevne postavený vo viere v mene Ježiša Krista. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezanom 4:14; 1. Korinťanom 15:58

1. ročný Biblický plán: Lukáš 5:1 – 16; Deuteronómium 25 – 27

2. ročný Biblický plán: Matúš 25:1 – 13; Exodus 32