Čítanie z dňa:  23.12.2013
  Pastor Chris   

Kristus v tebe znamená slávu v tvojom živote!

Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:26-27).


Posledná sloha vianočnej piesne „Počúvaj! Anjelskí poslovia spievajú“, ktorú napísal Charles Wesley, nám hovorí niečo nádherné: Kristus sa narodil, aby sa mohli ľudia znovu narodiť. Hovorí sa tu:

„...Narodil sa, aby človek viac nemohol zomrieť

Narodil sa, aby povýšil synov zeme,

Narodil sa, aby im dal druhé narodenie...“

To je úžasné; Kristus sa narodil v našich srdciach. Toto je tá dôležitá myšlienka, na ktorú sa odvolával Pavol, keď povedal: „...Kristus vo vás, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27). Vieš, čo to znamená, že Kristus je v tebe?

To znamená, že sám konateľ zázrakov žije v tebe. Pamätaj, že On je ten, ktorý otvoril oči slepého (Ján 9:7, Matúš 9:27-31, Marek 10:46-52), uvoľnil hluché uši (Marek 7:31-37), dal chromému nové nohy na chodenie (Matúš 21:14) a obnovil zmrzačené končatiny tým, ktorí mali svoje nohy amputované a dal im nové nohy na chodenie (Matúš 15:30). Nakŕmil veľké zástupy obedom, ktorý patril malému chlapcovi (päť tisíc mužov; ženy a deti neboli počítané) (Ján 6:5-13) a kriesil mŕtvych (Ján 11:43-44, Lukáš 7:11-15)!

Ten istý Ježiš, ktorý žil, zomrel a bol znova vzkriesený k životu, sa narodil v našich srdciach. Popremýšľaj na chvíľu nad týmto: Kristus sa usídlil v obydlí tvojho srdca; to znamená, že sa spojil s tvojím duchom. Cirkev potrebuje uchopiť túto skutočnosť. Kristus je teraz v tebe; a to znamená, že prišla sláva. Toto je podstata Vianoc. Vianoce znamenajú, že si teraz v Kristovi; teraz máš Boží život a prirodzenosť. Stal si sa žiarou Jeho slávy, rovnako ako jej nositeľom. Niet divu, že v Jánovi 17:22 povedal: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, Ja som dal im...“
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma korunuješ Tvojou slávou a Tvojou nádherou a milosťou ma robíš dokonalým. Dnes všade prejavujem Tvoju slávu a naozaj zobrazujem Tvoju dokonalosť, cnosť, dokonalosť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 15:30; Izaiáš 60:1-2; 1. Ján 4:17

1-ročný plán: Zjavenie 15; Daniel 11-12

2-ročný plán: Skutky 2:37-47; Ezdráš 1