Čítanie z dňa:  24.01.2014
  Pastor Anita   

Povolaný získavať duše

„A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia“ (2.Korinťanom 5:18).


Keďže si kresťan, tvojou prvoradou zodpovednosťou vo svete je ustanoviť Božiu spravodlivosť tu na zemi; to je dôvodom, prečo ťa nevzal rovno do neba po tom, čo si dal svoje srdce Kristovi. On chce, aby sa skrze teba zrodilo viac zborov, misií a služieb, ktorými zasiahneš svoje mesto, štát, krajinu a národy sveta. Si Jeho partnerom pri získavaní duší a činení učeníkov. Zveril ti službu zmierenia, ktorá robí hriešnikov a stratených vo svete spravodlivými (2. Korinťanom 5:18).

V Bohu je hĺbka, ktorú nikdy nespoznáš, ak nebudeš tým, kto získava duše. V Božom kráľovstve existuje moc, ktorá ti nebude uvoľnená, až kým nezačneš zdieľať Slovo o Ježišovi. Keď získavaš duše, budeš pôsobiť v takej neobyčajnej múdrosti, ktorej nik nebude môcť odporovať alebo odolať. Získavanie duší a činenie učeníkov je to, do čoho ťa Boh povolal, aby si to robil: to je v skutočnosti povolanie každého veriaceho.

Niektorí kresťania hovoria: „Neviem, či som Bohom povolaný do služby“; nepotrebuješ žiadne iné “povolanie“! Bol si povolaný do služby vtedy, keď Ježiš povedal: “...Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Môžeš povedať: „Ó, myslel som si, že to adresoval Petrovi, Jakubovi, Jánovi a ďalším učeníkom“; nie, On to hovoril tebe a mne.

Keď urobíš získavanie duší svojim životným záväzkom, Božia prítomnosť bude manifestovaná v tebe a skrze teba veľmi špeciálnym spôsobom – omnoho viac, než by si si vedel predstaviť. Boh zjaví sám seba živého v tebe a skrze teba nezvyčajným spôsobom.

Nečakaj na žiadne zjavenie alebo posolstvo z neba. Boh ťa už vyslal a pomazal ťa kázať evanjelium: “Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme“ (Skutky 1:8).
Modlitba


Ďakujem Ti, vzácny Otče, že Tvoje pomazanie, ktoré je na mne, je účinné v tom, aby som získaval duše. Evanjelium dnes zasahuje životy skrze mňa, keď ho prehlasujem s mocou Ducha a múdrosťou, ktorej žiaden človek nemôže odolať alebo odporovať, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Korinťanom 5:18; Príslovia 11:30; Daniel 12:3

1-ročný plán: Matúš 16:13-17:13; 2.Mojžišova 6-7

2-ročný plán: Skutky 12:1-10; Jób 18-19