Čítanie z dňa:  24.01.2017
  Pastor Chris   

SKUTOČNÉ DUCHOVNÉ NARODENIE

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2. Korintským 5:17).


Byť znovuzrodený je ďaleko viac ako len zmena tvojho správania, alebo obrátenie novej strany. Keď si prijal Krista do svojho života, niečo sa naozaj odohralo; došlo k reálnemu duchovnému narodeniu. Narodil si sa z Božieho Ducha a Slova. Na základe toho máš teraz vo svojom duchu život, charakter a prirodzenosť Boha; jedná sa o kompletne nový život.

Rímskym 6:6 hovorí „vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.“ „Starý človek“ teda ten predchádzajúci život čo fungoval ešte pred znovuzrodením nie je momentálne pozastavený; on je úplne mŕtvy. Teraz si nový človek. 2. Korintským 5:17 hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ Slovné spojenie „nové stvorenie“ v gréckom preklade odkazuje na nový druh bytia; taký čo nikdy predtým neexistoval – jedná sa o bytosť bez akejkoľvek histórie či minulosti.

V mysli Boha neexistuje nič z toho čím si bol a to čo si vykonal pred svojim znovuzrodením; z tvojej minulosti neexistuje žiaden záznam. Teraz si už nové stvorenie; nová bytosť. Kresťania, ktorí nemajú o tomto vedomosť sú väzňami vlastnej minulosti a to ich stále robí neefektívnych vo veciach Boha.

Rozumej tomu správne, tvoj duch ožil s Bohom. Teraz keď si znovuzrodený tvoj duch len vyhľadáva spôsoby ako potešiť Boha a činiť Jeho vôľu. Možno sa chceš opýtať „Ako je teda možné, že niektorí ľudia stále robia zlé veci dokonca aj potom ako sa znovuzrodili?“ Pravda je taká, že tie zlé veci neprichádzajú z ich ľudského ducha, ale z „neobnovenej“ mysle ako aj zmyslov. To je dôvod pre ktorý musíš pokračovať s obnovovaním svojej mysle cez Slovo. Pokračuj v učení, meditáciou a životom na Slove. Takým spôsobom budeš schopný vytrénovať svojho ducha, aby panoval nad tvojou mysľou a telom.

Ako znovuzrodený predstavuješ spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi. Narodil si sa do novoty života; teraz by si mal podľa toho aj žiť.
Modlitba


Žijem vo víťazstve a kráčam v spravodlivosti. Slovo Božie obnovuje moju myseľ, posilňuje môjho ducha a očisťuje ma od všetkej nečistoty. Božia sláva je dnes zjavená vo mne pritom ako meditujem na Slove, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:9; 2. Korintským 5:21

1.ročný Biblický plán: Ján 11:17 – 57; 2. Kráľov 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Marek 12:28 – 34; Numeri 27