Čítanie z dňa:  24.02.2022
  Pastor Chris   

KRAĽOVANIE KRISTA A JEHO CIRKVI

a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých (Efezským 1:22-23).


Vzkriesením Ježiša Krista začalo nové vládnutie a síce panovanie Jeho duchovného Kráľovstva. Biblia hovorí „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17). To je pozoruhodné!

V Skutkoch 13:38 Biblia spomína „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť.“ Hovorí ako odpustenie hriechov nastáva skrz Ježiša Krista. A Filipským 2:9 ďalej uvádza „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“ Desiaty verš hovorí „aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou.“ Naozaj neobyčajné!

Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych a dostal meno, ktoré má moc nad všetkými vecami a každou jednou z troch sfér: nebom, zemou a peklom. On je Pán a Majster všetkého! Sláva Bohu! Od momentu kedy začal kraľovať cez Cirkev, nám udelil splnomocnenie používať Jeho meno a tak dokážeme uplatniť autoritu v Jeho mene. Haleluja!

Pokiaľ môžeme na zemi používať Meno Ježiš, satana aj s jeho kohortou tmy nemôžu tento svet riadiť. Je to nemožné! Spolužitie týchto dvoch autorít nie je prípustné. Moc akú začne antikristus uplatňovať bude absolútna autorita a absolútna moc na zemi. Avšak pokiaľ sme ešte stále tu, pre dominanciu mena Ježiš nad všetkými národmi toto ešte nemôže nastať.

Biblia hovorí Pán je „ ... je vladárom nad národmi.“ (Žalmy 22:29). Slúž Pánovi s potešením a celým svojim srdcom vediac, že v živote kraľuješ skrz Ježiša Krista.
VYZNANIE


Kristus kraľuje skrz mňa a Jeho spravodlivosť je cez mňa preukázaná. Kristus panuje v národoch. Využívam Jeho moc, silu a ostávam stáť v Jeho mene a tak prelamujem vplyv satana nad národmi, nad mysľami ľudí a štátnikmi a tiež mládežou po celom svete! Jeho spravodlivosť napĺňa zem a pokrýva srdcia ľudí, lebo všetky duše patria Jemu. Haleluja!


Rozšírené štúdium: Marek 16:17; Efezským 1:19-23; Rímskym 5:17

1.ročný Biblický plán: Marek 6:30-56 a 3.Mojžišova 25

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:10-17 a Žalmy 38 – 39