Čítanie z dňa:  24.05.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Jednoznačné žiadosti ... s ďakovaním!

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách (Filipským 4:6).


V rozšírenej verzii úvodného verša čítame: „Netrápte sa alebo o nič nemajte starosť, ale v každej okolnosti a vo všetkom, modlitbou a žiadosťou, prosbou (jednoznačnými požiadavkami), s ďakovaním pokračujte s oznamovaním vašich potrieb Bohu.“ Nie je to nádherné, že Pán od nás očakáva, že budeme presne definovať naše žiadosti k Nemu? Niektorí ľudia dávajú žiadosti, prosby, ktoré nie sú presne určené. Napríklad povedia: “Pomôž mi, Pane, nemôžem takto ďalej pokračovať“. Toto nie je presná požiadavka. Dokonca ak by sa niekto takýmto spôsobom modlil ďalších desať rokov, jeho modlitby budú stále neúčinné.

Náš úvodný verš nám dáva dva kľúčové prvky účinných modlitieb: jednoznačné (určité, presné, jasné) požiadavky a ďakovanie. Pán Ježiš povedal v Markovi 11:23: „Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.“ Ježiš nám nehovoril, aby sme povedali k „vrchom“, ale k „tomuto vrchu“, vyučujúc nás, aby sme boli konkrétni, presní v uskutočňovaní našej viery.

Ak máš silnú a jednoznačnú túžbu pre zmenu a robíš podľa toho svoje vyhlásenia viery, zakúsiš tak zázračné prejavy Božej moci vo svojom živote. Okrem toho keď sú tvoje túžby naplnené, budeš môcť o tom hovoriť a oslavovať Pána za tieto konkrétne zázraky. Nemodli sa len tak; dávaj jednoznačné požiadavky (žiadosti).

Boh chce, aby si žil život slobodný od starostí a úzkostí; chce, aby si smelo pristupoval k trónu milosti, žiadal a prijímal špecifickú milosť, ktorú potrebuješ pre úspech a výnimočnosť v rozličných oblastiach života. Práve preto nezáleží na tom, akým protivenstvám čelíš, odmietni sa trápiť alebo pochybovať! Namiesto toho dávaj jednoznačné požiadavky Otcovi s ďakovaním v mene Ježiš a získaš zmenu, po ktorej túžiš!
Modlitba


Drahý Otec, keď jednám s okolnosťami a záležitosťami života, chodím v božskej múdrosti. Keď zostávam mysľou zameraný na Slovo, moje oči sú otvorené k riešeniam a možnostiam! Preto Tvoj premáhajúci pokoj stráži moje srdce a moju myseľ a vládne v nich dnes a navždy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 6:25; Marek 11:23

1-ročný plán: Ján 11:17-57; 2.Kráľov 13-15

2-ročný plán: 1.Korintským 12:1-11; Príslovia 20