Čítanie z dňa:  24.07.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MILUJ AKO MILOVAL ON

A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne! (Lukáš 10:37).


Slová v úvodnom verší sú súčasťou Pánovho dialógu s istým zákonníkom, ktorý sa Ho v Lukášovi 10:25 opýtal „ ... Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život?”

Ježiš vo svojej odpovedi rozpovedal podobenstvo o dobrom samaritánovi: pútnika prepadli, ošklbali o odev, zbitého a v polomŕtvom stave ho nechali na boku cesty. Najprv prišiel kňaz, po ňom nasledoval farizej, obaja sa však vyhli zranenému mužovi. Nakoniec mu pomohol až jeden samaritán.

V našom hlavnom verši čítame ako Ježiš odpovedal pýtajúcemu sa zákonnikovi „ ... Choď a rob podobne!“ (Lukáš 10:37); inými slovami urob tak ako urobil samaritán. Ako to platí dnes pre teba? Efezským 5:1 nám hovorí o napodobňovaní Boha v láske.

Všetko ohľadne Boha i Jeho večného Kráľovstva sa sústreďuje okolo Jeho lásky. Boh chce, aby každý vo svete poznal ako veľmi ich miluje. Biblia sa zmieňuje „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3:16). Jeho láska predstavuje základ všetkého. Odkedy je Božia láska vyliata cez Ducha Svätého v našich srdciach, dal nám česť demonštrovať túto lásku a kázať o nej na každom mieste (Rímskym 5:5).

Zaviaž sa pomôcť iným ľuďom spoznať Krista a zažiť Jeho lásku. Dovoľ nech Ho tvoj život vždy vykresľuje. Tak to urobil samaritán; symbolizoval Božiu lásku a my máme konať podobne.
MODLITBA


Vzácny Otče, ďakujem za posolstvo spásy cez ktoré som sa stal tvojou spravodlivosťou v Ježišovi Kristovi. Teraz som poctený zodpovednosťou propagovať toto evanjelium o tvojej láske v mojom svete. Neustále som z vnútra poháňaný hovoriť o tvojej lásky a manifestovať tvoju milosť na tvoju slávu a chávlu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 5:1 – 2; Ján 13:34 – 35

1.ročný Biblický plán: Skutky 28:17 – 31 & Žalm 30 – 31

2.ročný Biblický plán: Efezským 2:1 – 10 & Izaiáš 44