Čítanie z dňa:  24.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KRISTOM INŠPIROVANÁ ODPOVEĎ

Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým (Lukáš 6:35).


Zažil si niekedy ako bolo s tebou zle zaobchádzané? Verím, že mnohí z nás si raz vytrpeli jednu či druhú formu nedobrého zaobchádzania, alebo krivdy. Akú reakciu očakáva Boh od nás v takýchto situáciach je jasné v Jeho Slove. V Jakubovi 5:13 ang AMPC povedal „Je niekto medzi vami sužovaný (zle s ním narábajú, trpí zlom)? Mal by sa modliť ...“ Aké pozoruhodné!

Je to paralelné s tým čo povedal Ježiš v Lukášovi 6:28 „ ... modlite sa za tých, čo vás potupujú.“ Boh vie o podobných situáciách v našich životoch, kedy čelíme prenasledovanniu, prípadne musíme znášať zlé zaobchádzanie zo strany iných ľudí. Nehovorí nám však, aby sme ľutovali samých seba, sťažovali sa či zatrpkli na tých, ktorí s nami takto nedobre nakladajú; miesto toho nám hovorí, modli sa!

Keď nám niekto ublíži je skutočne veľmi lákavé zareagovať presne opačne ako hovorí Písmo. Tak veľa ľudí sa pokúša o odplatu, alebo si to inak vybaviť s tou druhou stranou. V tom momente sa správajú rozdielne od toho akí sú reálne. Nikdy nedopusť, aby zlé správanie iné človeka zmenilo tvoje dobré chovanie či charakter.

Možno si bol dobrý a láskavý k niekomu a ten na oplátku nakladal s tebou neférovo. Nesprav rozhodnutie nepreukázať lásku voči inému človeku len kvôli zrade; to by sa nepodobalo Kristovi. Ak tomu podľahneš, potom dovolíš nezdravý prístup, alebo slabý úsudok iného človeka kontrolovať tvoj charakter.

Otázka akú sa potrebuješ opýtať sám seba znie: „Bolo správne pre mňa pomôcť im a preukázať lásku?“ Ak to bolo správne, potom pokračuj robením toho čo je správne. Tým pádom ochraniš svojho ducha od nečistej infiltrácie a poprieš diablovi príležitosť urobiť záťah v tvojom živote.

Bez ohľadu na to ako bolo s tebou zaobchádzané, zachovávaj postoj Krista. On povedal „Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj, ... Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým“ (Lukáš 6:28 – 35).
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za schopnosť robiť to čo je správne a preukázať tvoju dobrotu a lásku smerom ku všetkým ľuďom. Chodím v spravodlivosti a v mojom svete rozdávam tvoje požehnania. Skrz mňa, mnohí prídu k poznaniu tvojej pravdy a objímu tvoju spravodlivosť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 6:28 – 35 (študijná Biblia); Matúš 5:38 – 45

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 9 & Žalm 128 – 134

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 2:8 – 15 & Jeremiáš 9