Čítanie z dňa:  24.12.2020
  Pastor Chris   

SLÁVIME ŽIVÉ A STELESNENÉ SLOVO

... Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? (Ján 14:8 – 9).


Hoci Vianoce, oslava narodenia Ježiša sú nepochybne tie najviac populárne sviatky vo svete, ešte stále sa nájde mnoho takých, ktorí nevedia kto je skutočne Ježiš. Pre niektorých je veľkým náboženským lídrom. Avšak Ježiš nie je len obyčajný náboženský líder či reformátor; On sám o sebe je Boh. K tomu, aby si to objavil potrebuješ študovať Božie Slovo. Ježiš v Jánovi 5:39 riekol „ ... skúmate Písma, lebo vydávajú svedectvá o mne.“

Písma dosvedčujú o Božstve Ježiša. Ján 1:1 uvádza „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.“ Verš 14 hovorí „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ To odkazuje na Ježiša. Takže pri oslave Vianoc, sláviš živé a stelesnené Slovo.

Študuj Bibliu pre seba, od Genezis až po Zjavenia Jána a prídeš k jednému záveru: Ježiš Kristus je Boh! Rozpomeň sa na Jeho slová v Jánovi 10:30 „Ja a Otec sme jedno.“ V našom úvodnom verši povedal „Ak ste mňa videli, potom ste videli Otca.“ Ježiš je s Otcom jeden.

Vo svojom živote potrebuješ prísť k bodu, kde rozoznáš Ježiša ako rýdzeho Boha. Biblia prehlasuje, že v Ňom telesne prebýva plnosť Božstva (Kolosenským 1:19, 2:9). On je kompletné stelesnenie Božstva. Toto je „Kristus“ esencia Vianoc a my oslavujeme Boha, ktorý prišiel k nám v tele Ježiša. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otec, som vďačný za špeciálny a nadprirodzený život aký som prijal, keď som uveril a akceptoval Slovo. Dnes oslavujem živé a vtelené Slovo. Teraz vo mne a skrz mňa žije! Ja som reprodukcia Slova a môj život je vyjadrením tvojej vôle, myšlienok, nápadov a názorov, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:10 – 12; Matúš 16:15 – 17

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 16 & Aggeus 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 18:13 – 24 & Zachariáš 3 – 4