Čítanie z dňa:  25.04.2019
  Pastor Chris   

NAVŽDY V JEHO PRÍTOMNOSTI

Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? (1. Korintským 3:16)


Často sa nájdu kresťania, ktorí po príchode do cirkvi povedia: „Pane, dnes prichádzame do Tvojej prítomnosti.“ Keď odchádzajú, cítia sa, akoby sa z Božej prítomnosti vzdialili. Niektorí sa dokonca modlia, aby Jeho prítomnosť zostúpila nadol, prípadne ich nasledovala všade, kam vkročia. Avšak ty ako dieťa Božie „nevchádzaš“ do Božej prítomnosti, ani z nej neodchádzaš. Naveky zostávaš v Jeho prítomnosti.

Keď prídeš na nejaké miesto, bez ohľadu na to, kde to je, vchádzaš tam s Božou prítomnosťou. Ty ako chrám živého Boha, ktorý v tebe prebýva cez Svätého Ducha, nesieš Jeho prítomnosť. Po znovuzrodení si Kristus v tvojom srdci urobil svoj príbytok. On je teraz v tebe a ty si v Ňom. On neprišiel, aby ťa po určitom čase zase opustil, ale navždy zostáva v tebe.

Prečítaj si Ježišove slová v Matúšovi 28:20, kde povedal: „… Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ To platilo ešte pred tým, ako Duch Svätý prebral miesto v tvojom srdci. V Jánovi 14:17 Ježiš ohľadne Ducha Svätého vyhlásil: „… Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ Ide o večné prebývanie. Duch Boží spočíva v tebe a On je nositeľom Pánovej prítomnosti, Jeho požehnaní a všetkého, čo nám Boh v Ježišovi Kristovi daroval.

Buď si vedomý toho, že si Božia nádoba a že žiješ v Jeho prítomnosti každý deň. Práve toto znamená byť v Kristovi; nachádzaš sa v Božom prostredí, prostredí Jeho slávy a nebeskej esencie. Haleluja!
Vyznanie


Nachádzam sa v Kristovi a Kristus je vo mne – aké úžasné spoločenstvo a miesto pre život! On skrášľuje môj život svojou slávou, svojou prítomnosťou a samým sebou! V Kristovi žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Aké je to požehnanie byť nielen Božou nádobou, ale takisto nositeľom a šíriteľom Jeho nebeskej prítomnosti. Haleluja!


Rožšírené štúdium: Skutky 17:28; Ján 14:16; 2.Korintským 6:16

1.ročný Biblický plán: Lukáš 21:5 – 38 & 1. Samuelova 23 – 25

2.ročný Biblický plán: Marek 5:14 – 20 & 3. Mojžišova 25