Čítanie z dňa:  25.06.2016
  Pastor Chris   

Omilostený pre veľkosť

Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával (1.Mojžišova 24:1).


Boh požehnával Abraháma vo všetkom a urobil ho otcom mnohých národov: „Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov“ (1.Mojžišova 17:4). Takže mal národy v svojom vnútri. Príbeh o Izákovi, jeho synovi, je tiež pozoruhodný. Keď boli jeho dvaja synovia Jákob a Ezau počatí, Pán povedal Rebeke, ich matke: „Dva národy sú v tvojom živote...“ (1.Mojžišova 25:23) a tieto dva národy splodili viac národov. Avšak to neboli tie, ktoré mal Boh v mysli.

V liste Rimanom 9:7 Boh nepovedal: „...po Izákovi sa bude volať tvoje semeno“; ale povedal: „...Tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojím semenom.“ To znamená, že nehovoril o fyzických potomkoch Abraháma, ale o Kristovi: „A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi (semenu). Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus“ (Galatským 3:16).

Galatským 3:29 hovorí: „...A ak ste Kristovi, ste potomkovia (semeno) Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Sme Abrahámove semeno a každý z nás má potenciál množstva. Nesieš semeno veľkosti. Tvoj pokrok a prosperita by mala vždy narastať. Čítaj o Izákovi; Biblia hovorí: „...tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol“ (1.Mojžišova 26:13).

Ako Abrahámove semeno ak by si bol napríklad pastorom a máš tisíc členov vo svojom zbore, tak nie je žiadny dôvod na to, aby tých tisíc členov nemohlo narásť na päťtisíc alebo desaťtisíc v priebehu určitého obdobia. Máš milosť a schopnosť na rast, vzostup a rozširovanie.

Máš milosť pre veľkosť; máš pomazanie na to, aby si bol plodný a produktívny v každom dobrom skutku. Preto rob pokrok zo slávy do slávy.
Vyznanie


Patrím Kristovi, a preto som Abrahámovo semeno, mám milosť pre veľkosť a pomazanie, aby som bol plodný a produktívny v každom dobrom skutku. Bol som ustanovený, aby som prosperoval a žil v Tvojej sláve. Dnes i vždy ti prinášam česť, v mene Ježiš. Amen!


Rozšírené štúdium: Ján 15:5; Ján 15:4-4; Rimanom 8:17

1-ročný plán: Skutky 11:19-30; Nehemiáš 1-3

2-ročný plán: 2.Korintským 8:18-24; Izaiáš 13