Čítanie z dňa:  26.03.2021
  Pastor Chris   

ODETÝ DO SLÁVY

„A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil…“ (Rímskym 8:30)


Aké krásne! Sme povolaní, ospravedlnení a oslávení. Tvoj život je plný slávy. To je dôvod, prečo dokážeš zjavovať Božiu slávu, to je to, k čomu ťa Pán povolal: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, oddelený národ, [Bohom] vykúpený, špeciálny ľud, aby ste mohli vykonať úžasné skutky a preukázať cnosť a dokonalosť Toho, ktorý vás povolal von z tmy a voviedol vás do Jeho predivného svetla.“ (1. Petrov 2:9 z ang. AMPC)

V Jánovi 17:22 Ježiš vyznal: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.“ Je naozaj dôležité, aby si na seba pozeral v takomto svetle. Hľaď na seba ako na Božiu slávu. Keď Adam a Eva v záhrade neposlúchli Boha (1. Mojžišova 3:7), ich pád spôsobil, že „uzreli“ svoju nahotu, z čoho pocítili hanbu a dostali strach. Keď neskôr v záhrade Boh zavolal na Adama, ten odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa.“ (1. Mojžišova 3:10)

Hospodinova odpoveď znela: „Kto ti oznámil, že si nahý?“ (3. Mojžišova 3:11) Adam videl svoju vinu i hanbu, ale Boh nechce, aby to bol i tvoj prípad. V 2. Korintským 5:17 sa píše: „… ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Slovo „hľa“, po grécky „idou“, je príbuzné hebrejskému „chazah“. Znamená duchovne si niečo uvedomiť, vidieť a ožiť k tomu, čo vidíš. Boh od teba chce, aby si videl, že si oblečený v sláve.

Narodil si sa, aby si kraľoval a zjavoval slávu Božieho kráľovstva tu na zemi. Rímskym 8:19 hovorí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.“ Aký nádherný život! Rovnako ako Ježiš prišiel na svet vyjadriť Otca a zjaviť Jeho slávu, aj ty si Bohom vybraný pre tento účel. Si povolaný ukazovať Boha.

Prečítaj si Kolosenským 1:27: „… ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.“ Znamená to, že už prišlo na uskutočnenie slávy. Preto pozri a VIĎ, že si oslávený. Nie je dôvod báť sa, ani utekať pred Bohom. On z tvojho života vzal preč všetku vinu, výčitky a hanbu. Ospravedlnil ťa. Teraz chce, aby si žil ako Jeho oslávený – v Jeho spravodlivosti – ako šampión. Aleluja!
VYZNANIE


Bol som vyvolený Bohom na to, aby som ukázal Jeho slávu. Preto aj samého seba vidím v sláve, kráčam v sláve a ukazujem Božiu spravodlivosť okolitému svetu. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1. Petrov 2:9; 2. Korintským 3:18

1. ročný Biblický plán: Lukáš 6:17 – 49 a 5. Mojžišova 31 – 32

2. ročný Biblický plán: Matúš 26:1 – 13 a 2. Mojžišova 35