Čítanie z dňa:  26.05.2015
  Pastor Chris   

Posvätený pravdou

...a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami! (1. Peter 1: 2).


Keď si dal Pánovi svoje srdce, aby si sa znovuzrodil, dochádza k posväteniu Duchom, keď Boží Duch používa Božie Slovo, aby odstránil „špinu“ z tvojho života. Očisťuje tvoju myseľ, pretože hoci je tvoj duch znovuzrodený a živý Bohu, tvoja myseľ zostáva stále neobnovená: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rimanom 12: 2).

Ak tvoja myseľ nie je obnovené a posvätená Božou pravdou, mohla by príležitostne zobrať nesprávne myšlienky a konať podľa nich. Je to preto, lebo telesné obrazy, predstavy, slová, nápady, ktoré boli v tvojej mysli predtým, než si sa znovuzrodil, neopustia automaticky tvoju myseľ; musíš ich nahradiť Božími svätými myšlienkami, Jeho svätými slovami a prejavovaním sa Jeho Kráľovstva. Jeho Slovo je božský „čistič.“. Ježiš povedal v Jánovi 15: 3: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril." Potom v Jánovi 17: 17 povedal: „Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda."

Božie Slovo odstráni z ľudského srdca nespravodlivosť a nahradí ho Božou spravodlivosťou. Odstráni strach a nahradí ho vierou. Kolosenským 3: 16 nám hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti ..." Tú túžbu urobiť niečo zle; tú túžbu urobiť zlé rozhodnutie, ísť takým spôsobom ako svet a konať tak, ako si zvykol konať predtým, než si znovuzrodil, to môže odstrániť a zbaviť ťa toho len Božie Slovo. Preto sa očisťuj Slovom a zostávaj čistým v Ňom dnes i navždy.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za posvätenie môjho ducha cez službu Ducha Svätého. Som zameraný na Tvoje Slovo a dávam mu svoju pozornosť; Tvoje Slovo očisťuje a posväcuje môjho ducha a odstraňuje všetko, čo nie je v súlade s Tvojím Slovom, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Žalm 119: 9; Ján 15: 3; Ján 17: 17

1-ročný plán: Ján 12:20-50; 2.Kráľov 18-19

2-ročný plán: Marek 13:1-11; 4.Mojžišova 29