Čítanie z dňa:  26.06.2014
  Pastor Chris   

Urob, aby Jeho moc v tebe účinkovala

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás (Efežanom 3:20).


Slovo „pôsobí“ v našom úvodnom verši znamená urobiť účinným. Boh je schopný učiniť omnoho viac nad všetko, čo prosíme alebo si myslíme, a to na základe Jeho moci, ktorá účinkuje v nás. Božia moc produkuje zázračno; Jeho moc, ktorá urobí zmenu, po ktorej túžiš, musí začať pôsobiť z tvojho vnútra, nie z neba. Táto moc je v tebe!

Niet divu, že 1.Ján 4:4 hovorí: „... väčší je ten, ktorý je vo vás, než ten, ktorý je vo svete.“ Pavel povedal Timoteovi: „...roznecuj dar Boží, ktorý je v tebe...“ (2.Timoteovi 1:6), odkazujúc na moc Ducha, ktorý môže byť v tebe nečinná, až kým ju nezačneš aktivovať. Tiež v Efežanom 6:10 povedal: „buď silný v Pánovi a v moci Jeho vlády.“ Znamená to, že by si mal využiť Jeho moc, silu a milosť vo svojom živote; urob ich účinnými. Urob, aby Božia milosť, ktorá prináša prijatie, výhodu, priazeň, radosť, štedrosť, schopnosti, potešenie a krásu, pôsobila v tvojom živote.

Keď písal apoštol Pavol korintským kresťanom, napomenul ich, aby neprijímali Božiu milosť nadarmo (2.Korintským 6:1). Niektorí ľudia prijali Božiu milosť nadarmo. Božia milosť pre nich nepracuje, pretože nekonajú Božie Slovo. Musíš uskutočňovať Slovo, aby Božia milosť fungovala v tvojom živote. Musíš meditovať: predstavovať si, mrmlať, hovoriť a kričať Slovo. Filipanom 2:12 hovorí: „...s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“

Spasenie je preložené z gréckeho slova „soteria“, ktoré je príbuzné inému gréckemu slovu “sozo“, čo znamená zachrániť, oslobodiť, ochrániť, uzdraviť, uchovať, urobiť zdravým alebo celistvým. Zahŕňa to všetko, čo Boh urobil a získal pre teba v Ježišovi Kristovi. Preto pokračuj vo vyhlasovaní, že všetky požehnania spasenia, ktoré bolo dokončené smrťou, pohrebom a vzkriesením Ježiša Krista, sú tvojím terajším vlastníctvom a živou skutočnosťou tvojej každodennej existencie.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá priniesla spasenie do môjho ducha; tá istá milosť priniesla do môjho života prijatie, výhodu, priazeň, radosť, štedrosť, schopnosti, potešenie a krásu. Naplno dnes využívam všetko, čo mi Tvoja milosť priniesla, uvedomujúc si život spravodlivosti a nadvlády, ktorý mám teraz v Kristovi, v mene Ježiš Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:6; Židom 4:16

1-ročný plán: Skutky 12; Nehemiáš 4-6

2-ročný plán: 2.Korintským 9:1-10; Izaiáš 14