Čítanie z dňa:  26.08.2016
  Pastor Chris   

On chce, aby si bol úspešný

Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! (Matúš 6:9-10).


Horeuvedený podčiarknutý (desiaty) verš je jednoducho úžasný. Ak by to nebolo myslené tak, že táto modlitba má byť zodpovedaná, Ježiš by nebol učil svojich učeníkov, aby sa modlili takýmto spôsobom. Tento verš zjavuje Otcovu túžbu, aby bola Jeho vôľa ustanovená na zemi tak, ako je na nebi. To znamená, že Jeho vôľa pre teba je, aby si prosperoval, bol zdravý a silný, energický, úspešný, plodný a produktívny, pretože toto je zhodné s Jeho prirodzenosťou.

V nebi nie sú žiadne zábrany, prekážky, nedostatok ani zápasenie. Preto by ťa nič nemalo obmedzovať; nemal by si za nič v živote zápasiť! Si povolaný na to, aby si vládol a pôsobil z pozície odpočinku. Ak máš nedostatok, alebo zažívaš nejaký druh nezdaru, nezúfaj. Nastav svoju myseľ na Slovo a kráčaj v Jeho svetle a On ťa privedie k tvojmu určeniu v Kristovi.

3.Ján 1:2 (angl. preklad) hovorí: „Milovaný, nadovšetko si prajem, aby si prosperoval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Hovorí tebe; ty si Jeho milovaný. Možno povieš: „Nezažívam Božiu lásku; neviem, či ma Boh miluje.“ On už dokázal svoju lásku k tebe najväčším spôsobom: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov“ (Ján 15:13). Niet divu, že chce, aby sa v tvojom živote uskutočnila Jeho dokonalá vôľa.

Tvoj život nemáš na to, aby si žil v chudobe, neúspechu alebo porážke; tvoj život je na Božiu slávu. Svet je plný chudobných a neúspešných ľudí, ale my sme tí, ktorí ich majú zasiahnuť a pomôcť im. Ty si Božím kanálom požehnania pre tvoje okolie; preto Boh chce, aby si bol úspešný, plodný a produktívny.
Modlitba


Drahý Pane, Tvoja je veľkosť, moc, sláva, majestát a nádhera, pretože všetko v nebi a na zemi je Tvoje. Tvoje požehnanie prináša bohatstvo bez namáhavého lopotenia; preto odmietam v živote zápasiť za veci, pretože som v Tvojom odpočinku. V každom dobrom skutku som úspešný, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 8:9; Józue 1:8; Jeremiáš 29:11

1-ročný plán: 1.Korintským 10:14-11:1; Žalm 139-141

2-ročný plán: Kolosenským 3:1-11; Jeremiáš 12