Čítanie z dňa:  26.08.2017
  Pastor Chris   

PRINÁŠAME OVOCIE SPRAVODLIVOSTI

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom (2. Korintským 5:21).


Nielenže nám Boh daroval dar spravodlivosti, On nás takisto urobil Jeho spravodlivosťou. Jedna časť z toho znamená, že my sme sa stali ovocím spravodlivosti. Ježiš povedal „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti ...“ (Ján 15:5). Krása stromu spočíva v jeho ratolestiach. Ty si „ratolesť“ alebo konár Ježiša Krista čo znamená, že nesieš nádheru Božieho Syna.

Izaiáš 61:3 nás nazýva dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby bol oslávený. Stromy prinášajú ovocie po svojom druhu. Rovnako aj ty prinášaš ovocie spravodlivosti (Filipským 1:11). Vypúšťaš to Božie najlepšie. Jeho sláva a dokonalosť sú vyjadrené cez teba.

Ľudia vo svete by mali vnímať a rozpoznávať dokonalosť a eleganciu Ducha, ktoré z teba prúdia a vyžarujú. Presne o tom hovorí Slovo: „Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy (na poli*) budú tlieskať“ (Izaiáš 55:12).

Spojenie „všetky stromy na poli“ znázorňuje ľudí vo svete; ony budú tlieskať svojimi rukami pritom ako zbadajú a uznajú slávu, krásu a dokonalosť Boha v tvojom živote. Ako zjavuješ radosť a pokoj Pána, kopce a hory vypuknú pred tebou v radosti. Aký úžasný život máme v Kristovi!

Žalm 92:13 – 15: „Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství“ Takto vypadá tvoje dedičstvo v Kristovi. Teraz si zasadený ako strom spravodlivosti, predurčený priniesť ovocia a dielo spravodlivosti.
Vyznanie


Ja som Hospodinove majstrovské dielo v Kristovi Ježišovi, Jeho dokonalá krása. Prinášam ovocie a dielo spravodlivosti. Prekvitám dokonca i v suchej zemi, bujne rastiem a zelenám sa ako dobre zavlažovaná záhrada. Produkujem vyýsledky, ktoré sú zhodné s mojou povahou Hospodinovho spravodlivého. Sláva Jeho menu naveky!


Rozšírené štúdium: Filipským 1:9 – 11; 2. Korintským 9:10; Efezským 2:10

1.ročný Biblický plán: 1. Korintským 10:14 – 11:1; Žalm 139 – 141

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:1 – 10; 1. Samuel 14