Čítanie z dňa:  26.12.2012
  Pastor Chris   

Narodený žiť ako On

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali (Ján 13:34).


Keď sa pozrieme späť v Starej Zmluve, vidíme, ako dal Boh Izraelcom niekoľko prikázaní a zákonov, ku ktorým vydal inštrukcie, aby ich rešpektovali ako podmienku pre užívanie si milostí zmluvy, ktorú mal s Abrahámom. Avšak v Novej Zmluve Pán Ježiš Kristus pred svojim ukrižovaním povedal v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.“ Priniesol nový zákon, ktorý účinne zrušil predchádzajúce prikázania Starého Zákona (Efezským 2:15). Tento nový zákon hovorí, aby sme milovali jeden druhého tak, ako On miloval nás.

Po tom, ako Pán vydal horeuvedené prikázanie, nasledovala Jeho smrť na kríži za nás a Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Povstal z mŕtvych s novým životom a Boh mu povedal: „ ... Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ (Židom 5:5). On je preto hlavou nového stvorenia; my sme narodení z Neho, aby sme milovali tak ako On. Efezským 5:1-2 nám hovorí, aby sme boli imitátormi Boha a hovorí ďalej: „Kráčajte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.“

Napodobňujte nášho nebeského Otca kráčaním v láske, pretože Jeho láska je v nás. Rimanom 5:5 hovorí: „ A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ Boh vložil Jeho lásku do tvojho srdca, aby si mohol milovať rovnakým spôsobom ako On a tak naplnil nové prikázanie o milovaní jeden druhého.

Dôvod číslo jeden pre hriech (ktorý Biblia opisuje v 1.Jánovi 3:4 ako prestúpenie zákona) je sebeckosť; chamtivosť – presný opak lásky. Keď miluješ, tak dávaš: „ ... ale Boh tak veľmi miloval svet, že dal ...“ (Ján 3:16). Láska dáva a rozmýšľa o ostatných; avšak sebeckosť je sústredená iba na seba. Preto Biblia hovorí: „Ten, ktorý nemiluje nepozná Boha, lebo Boh je láska“ (1.Ján 4:8). Byť znovuzrodený znamená byť narodený z lásky. Patrí ti prirodzenosť lásky a preto je normálne, keď máš rád ostatných spôsobom, akým ťa miluje Boh.
Modlitba


Drahý nebeský Otče, ďakujem za Tvoje požehnané Slovo a jeho moc v mojom živote. Vkladám Tvoje Slovo do môjho srdca, aby som ho činil, aby som bol všetkým tým, čím chceš, aby som bol a urobil všetko to, čo chceš, aby som urobil pre slávu a chválu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 5:12; Rimanom 13:10

1 – ročný plán: Zjavenie 18; Zachariáš 4 – 6;

2 – ročný plán: Zjavenie 19:11 – 21; Zachariáš 7 – 8;