Čítanie z dňa:  27.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

„KRISTUS V TEBE“ JE VŠETKÝM

 ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).


Duch cez apoštola Pavla zjavuje v hornom verši veľmi dôležitú pravdu ohľadne Kresťanstva. Hovorí „Kristus vo vás, nádej slávy.“ Mať vitálnu vedomosť a žiť s povedomím ako Kritus nažíva v tebe, je jedna z najväčších vecí aká sa tebe ako Kresťanovi vôbec mohla stať. Táto realita v skutočnosti predstavuje riešenie všetkých problémov a odpovedí na každú otázku. Kristus v tebe znamená (úplne) všetko. Ak sa On v tebe nenachádza, potom tvoje problémy, namáhanie, utrpenie a ťažkosti sú „odôvodnené.“

Pouvažuj o nádhernej pravde z Rimanom 8:10 ang KJV „Ak je Kristus vo vás, hoci je telo mŕtve pre hriech, duch mu dáva život pre spravodlivosť.“ Inak podané, Kristus v tebe znamená uzdravenie a zdravie, tvoje vyslobodenie, celistvosť a zachovanie.

Biblia v knihe Skutkov 9:33 – 34 rozpovedá o Petrovi jeden veľmi zaujmavý príbeh. Peter bol navštíviť bratov a tak sa dostal do domu muža s menom Eneáš, ktorý trpel obrnou dlhých osem rokov. V takom stave prijal evanjelium a uveril v Krista, no napriek tomu bol stále paralyzovaný.

Peter sa pozrel na toho muža v jeho neschopnom stave a povedal „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus; vstaň a posteľ si!“ Ako máš možnosť si všimnúť Peter sa nemodlil za jeho uzdravenie! Peter pochopil niečo. Človek v ktorom prebýva Kristus nemôže a nemal by byť paralyzovaný. On to nakoniec dokázal.

Ako dieťa Božie, odkedy je Kristus v tebe, máš právo vykročiť z akejkoľvek bolesti. Máš právo vystúpiť z temnoty. Máš právo vyjsť von z chudoby, nedostatku a potreby. Ako z toho vykročíš? Je to jednoduché: Daj stopku za myslením, rozprávaním a konaním človeka ktorý je biedny, chorý, má prázdne vrecká, alebo má myseľ porazeného. Hneď teraz si obnov svoju myseľ a začni myslieť, rozprávať ako jeden ktorý je zdravý a silný, prospešný, víťazný a požehnaný.

To je spôsob ako demonštrovať svoju vieru v Slove a v tom Väčšom ktorý prebýva v tebe. Aleluja!
VYZNANIE


Požehnaný Otec, udelil si mi milosť a schopnosť v Kristovi Ježišovi na kraľovanie a panovanie v živote! Cez Krista všetko môžem, Jeho sláva a spravodlivosť sú dnes zjavené vo mne a cez mňa! Kristus vo mne stelesňuje záruku života v kontinuálnom víťazstve a večenej sláve. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: 1.Jám 4:4; Filipským 4:13; Kolosenským 3:1 – 4

1.ročný Biblický plán: Lukáš 7:1 – 35; Deuteronomium 33 – 34

2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:20 – 25; Žalm 97