Čítanie z dňa:  27.04.2019
  Pastor Chris   

MÁME JEHO AUTORITU

… a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi. (Efezským 1:22)


1.Korintským 15:25 vyhlasuje: „Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.“ Tento verš nie je o Ježišovom kraľovaní v nebi; skôr hovorí o Jeho panovaní na zemi. Boh už všetko položil pod nohy Ježiša (Efezským 1:22). Izaiáš 9:6 ang KJV uvádza „ … a vláda bude na jeho pleciach ...“ Je to tak mocné odkedy sa zmieňuje o našej spojitosti. Ak by povedal „a vláda bude na Jeho hlave“ znamenalo by to, že Pán Ježiš je hlavou a my sme Jeho telom.

Ak teda vláda spočiva na Jeho pleciach znamená to, že On kraľuje, panuje a autorita ostáva na Cirkvi – my všetko nesieme. Aleluja! Ak si čo i len ten najmenší v Cirkvi - malíček na ľavej nohe – ešte stále si umiestnený nad celým svetom, lebo pod Jeho nohy bolo všetko uložené. To je uzrozumený fakt v nebi. Boh tak povedal a nič sa na tom nezmení. Pán Ježiš musí cez Cirkev panovať nad úplne všetkým.

Inak povedané v týchto posledných dňoch sa očakáva od nás povstať, zapojiť zbrane viery a byť posilnení vo veciach Boha. Rozprávaj Slovo s odvahou a sleduj ako dôjde na jeho naplnenie. Svet i s jeho plnosťou bol predsa darovaný tebe. Preto buď odvážny a privlastni si zem. Uplatňuj prevahu a preber kontrolu nad životom. Nariaď každej nepriaznivej búrke utíchnuť v mene Ježiš! Odmietni byť chorý, chudobný či porazený. Kraľuj nad okolnosťami.
Vyznanie


Som tým čo Boh o mne hovorí. Kristus vo mne znamená víťazstvo a slávu v tomto živote! Som člen Jeho tela, zmyslov a kostí. S Kristom panujem, kraľujem a prevládam nad svetom i okolnosťami! Väčší je On ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:6; Žalm 110:2; Ján 14:12

1. ročný Biblický plán: Lukáš 22:39 – 65 & 1. Samuelova 29 – 31

2. ročný Biblický plán: Marek 5:35 – 43 & 3. Mojžišova 27