Čítanie z dňa:  27.07.2016
  Pastor Chris   

Aktivuj moc, ktorá je v tebe

...ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8).


Mnoho Božích ľudí potrebuje poznať, ako aktivovať v sebe Božiu moc pre efektívny život a službu. Pavol povedal Timoteovi: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba“ (1.Timoteovi 1:6). Je to tvoja zodpovednosť, aby si roznecoval Boží dar v sebe, aby si produkoval výsledky.

Pán Ježiš povedal, že prijmete moc, keď Duch Boží príde na vás (Skutky 1:8). Ak si znovuzrodený, tak je teraz v tebe, čo znamená, že Jeho moc je v tebe. Avšak ak chceš vidieť uvoľnenie Božej moci vo svojom živote, tak prvá vec, ktorú sa musíš naučiť robiť, je smelo vo viere prehlasovať Božie Slovo. Božie Slovo je Boh; Jeho Slovo je tam, kde je sláva. Preto keď medituješ o Slove a hovoríš ho, tak vytváraš atmosféru pre zázračno v sebe a okolo teba.

Ďalší zaručený a rýchly spôsob, ako aktivovať a naplniť energiou svojho ducha pre to, aby tá moc v tebe bola efektívna, je hovorenie alebo modlenie sa v jazykoch. Keď sa modlíš v iných jazykoch, tvoj duch je roznecovaný; Božia moc vyviera z tvojho ducha ako prúd rieky. Táto moc pracuje na tvojej mysli tak, že si prenesený do vyšších oblastí nadprirodzena.

1.Korintským 14:4 hovorí, že ten, kto hovorí v iných jazykoch, buduje sám seba; dobíja sa ako batéria. Keď je batéria v aute nejaký čas nepoužívaná, potrebuješ ju znova nabiť, aby si ju znova uviedol do aktívneho stavu. Takým istým spôsobom božia moc v tvojom duchu môže byť spiaca a neaktívna, až pokiaľ „nenabiješ“ svojho ducha a neurobíš ho trvalo aktívnym hovorením v jazykoch.

Hovorenie v jazykoch pracuje v zhode so Slovom, aby budovalo tvojho ducha a aktivovalo Božiu moc v tebe pre život úspechu a autority.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že keď meditujem nad Tvojím Slovom a hovorím v iných jazykoch, tak sa dnes v mojom živote prejavuje Tvoja sláva. Môj život je svedectvom Tvojej nezmerateľnej milosti a spravodlivosti. Tvoja moc vo mne je aktivovaná a spôsobuje, že kráčam v Tvojej sláve a múdrosti, aby som naplnil Tvoju dobrú vôľu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:4; 1.Korintským 14:18

1-ročný plán: Rimanom 2; Žalmy 38-41

2-ročný plán: Efezským 3:13-21; Izaiáš 47