Čítanie z dňa:  27.09.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

BYŤ ZAPOJENÝ DO JEHO SLÁVY

Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou (1. Korintským 15:10).


Horeuvedený verš môžeme považovať za jedno z hlavných tajomstiev apoštola Pavla s ohľadom na jeho veľký úspech v službe. Pavol bol Bohom mocne použitý pre svoje absolútne spolahnutie sa na Božiu milosť. Všetko to čo urobil a čím sa stal ako apoštol Ježiša Krista, bolo výsledkom Božej milosti nad jeho životom a teda nie ľudských či prirodzených schopností. On porozumel ako prirodzené schopnosti človeka a materiálne nadobudnutie sa u Boha nepočítajú.

Hovoriac o výsledkoch svojich fyzických schopností, Pavol ďalej uvádza „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ (Filipským 3:7 -8).

Boh sa nepozerá na tvoje vzdelanie hoci môže byť ukážkové. On sa takisto nepozerá na tvoju finančnú situáciu nech je taká dobrá aká len môže byť. On sa nepozerá na to čo si sa naučil vo svete. V skutočnosti k tomu, aby si bol schopný nasledovať Hospodina a kráčať s Ním efektívne, musíš kráčať vo viere. Jeho milosť predstavuje všetko čo potrebuješ. Znovu si všimni ako to Pavol potvrdil v 2. Korintským 12:9: „ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova."

Božia posila je zjavená v tvojej slabosti. Teraz dokážeš lepšie pochopiť prečo mládenec Dávid bez akéhokoľvek prirodzeného nadania bol vybraný za kráľa pred svojimi fyzicky zdatnejšími a staršími bratmi. Nič z fyzickej perspektívy nekvalifikovalo Dávida za kráľa; bolo to čisté zvolenie z milosti, spojené so stavom jeho srdca.

Boh chce vždy použiť toho muža a tú ženu, ktorý(á) nemá nič prirodzené v sebe s čím by sa o sebe pochválili. Potom by On predsa nemal žiadnu slávu. Ak chceš byť Pánom mocne použitý, nespoliehaj sa na seba ani na svoje fyzické talenty. Namiesto toho, podobne ako apoštol Pavol, buď plne závislý na Božej milosti.
Modlitba


Drahý Otec, nech je naveky požehnané Tvoje meno za veľkú lásku s ako ma miluješ a tiež aj za superhojnosť milosti v mojom živote. Využívam Tvoju milosť s vedomím o jej dostatočnosti pre mňa vo všetkých veciach. Tvojou milosťou v živote víťazne kraľujem a panujem, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 4:6; Príslovia 3:5; Filipským 4:13; Efezským 2:8

1.ročný Biblický plán: Efezským 4:1 – 16; Izaiáš 23 – 24 .

2.ročný Biblický plán: Ján 1:24 – 34; 1. Kráľ 2