Čítanie z dňa:  27.10.2021
  Pastor Chris   

SKRÝŠA NAJVYŠŠIEHO

„Pane, ty si nám bol príbytkom z pokolenia na pokolenie.“ (Žalm 90:1)


V dnešnej dobe, keď je toľko problémov a kríz a zlo sa zdanlivo zdrvujúco šíri po celom svete, mnohí sa pýtajú: „Existuje ešte nádej?“ Ale keď študuješ Písmo, pochopíš Boží nebeský plán pre Jeho deti v tomto búrlivom svete. Napríklad, prvý verš Žalmu 91 je inšpirujúci a potešujúci zároveň. Píše sa v ňom: „Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.“

Tvoje miesto v Duchu je „v skrýši Najvyššieho“ – žalmista to takto vyjadril najlepšie, ako vedel. Druhý verš tohto žalmu vrhá viac svetla: „Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem.“ To znamená, že sám Pán je tou skrýšou, pretože je tvojím útočiskom a tvojím hradom. Takže keď prebývaš v skrýši Najvyššieho, znamená to, že prebývaš v Ňom. V Novom zákone sa toto miesto nazýva „v Kristovi“: „… ak je niekto v Kristovi…“ (2. Korintským 5:17)

Všimni si podčiarknutý výraz „v Kristovi“, ktorý ukazuje, že Kristus predstavuje miesto v Bohu. A ako by mohol byť niekto v Kristovi znevýhodnený? To sa nedá! V Kristovi je iba sláva – navždy! V Kristovi je navždy život, si v Ňom chránený pred zlom, zranením a zničením. Niet divu, že v 7. verši spomínaného žalmu sa píše: „Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.“
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za Tvoju slávu v mojom živote, za Tvoju prítomnosť vo mne aj okolo mňa. Žiadna zbraň namierená proti mne nebude úspešná, pretože bývam v skrýši Najvyššieho a nocujem v tôni Všemohúceho. Ten, ktorý je väčší, žije vo mne a v Ňom a cez Neho vládnem a slávne víťazím nad satanom a živlami tohto sveta, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:2, Ján 16:33

1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 3:1-17 a Jeremiáš 23 – 25

2.ročný Biblický plán: Ján 8:1-11 a 2.Kráľov 17 – 18