Čítanie z dňa:  28.03.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Boha môžeš poznať len cez zjavenie

„Môj národ zhynie (je zdrvený, podriadený, chudobný, utlačený) pre nevedomosť (nedostatok poznania)“ (Hozeáš 4:6).


Poznanie, o ktorom sa hovorí v úvodnom verši, sa nevzťahuje na nedostatok poznania o ekonomike, vládnutí, fyzike alebo teológií, ale na nedostatok duchovného vzhľadu a porozumenia o duchovných skutočnostiach; nedostatok poznania cez zjavenie. Pán Ježiš povedal v Matúšovi 13:3-9 podobenstvo o rozsievačovi, ktorý išiel zasiať svoje semená. Počas toho niektoré semeno padlo na kraj cesty a prišli vtáci a pozobali ho. Iné padlo na tvrdú pôdu; niektoré medzi tŕnie, zatiaľ čo iné padlo na dobrú pôdu.

Vysvetľujúc toto podobenstvo povedal, že semeno, ktoré padlo na kraj cesty a vtáci ho pozobali predstavuje ľudí, ktorí počujú Slovo a prijmú ho bez porozumenia, preto hneď prichádza satan a ukradne Slovo zasiate do ich sŕdc.

Božie Slovo ti prinesie osoh len vtedy, keď je prijaté s duchovným porozumením a nie cez ľudské uvažovanie. Nemôžeš poznať Boha cez tvoje poznanie vedy, histórie, filozofie alebo psychológie. Dokonca ani náboženstvo ti nemôže dať správne poznanie Boha. Môžeš Ho poznať jedine cez zjavenie.

Keď sa Ježiš pýtal svojich učeníkov v Matúšovi 16:15: „Kto hovoríte, že som?“ Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Všimni si Pánovu odpoveď: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ Peter Ho mohol spoznať jedine cez zjavenie.

Toto je dôvod, že človek môže počuť evanjelium o Kristovom spasení a plače, pretože zrazu pochopí obetu Ježiša za neho na kríži a prijme spasenie. A zároveň niekto iný počuje to isté evanjelium a pokúša sa premýšľať o tom svojím rozumom a výsledkom toho je, že posolstvo sa nedostane do jeho srdca, aby vyprodukovalo výsledok. Posolstvo o Kristovom spasení nie je určené pre tvoje logické uvažovanie, ale je pre tvojho ducha.

Niet divu, že sa Duch Boží modlil cez apoštola Pavla, aby Boží ľudia poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje poznanie (Efezským 3:19). Hovorí o poznaní Kristovej lásky mimo zmysly a ľudské definície, ale na základe zjavenia. Ak si ešte neurobil Ježiša Pánom svojho života, láska Kristova sa ti dnes stane reálnou, ak prijmeš Ježiša do svojho srdca, aby si sa znovuzrodil. Pozri si „modlitbu spasenia“ (na konci tlačenej verzie Rapsódie alebo na web stránke www.rapsodiareality.sk v sekcii "rôzne") a modli sa túto modlitbu s úprimným srdcom.
Modlitba


Drahý Otec, vyhlasujem, že moje srdce je úrodná pôda pre Tvoje Slovo. Keď prichádza Tvoje Slovo ku mne, prijímam ho s vierou, pokorou a radosťou, a tak zapadá hlboko do mňa a produkuje ovocie toho, o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 4:23; 1.Peter 1:23; Matúš 13:23

1-ročný plán: Lukáš 7:36-50; Józua 1-2

2-ročný plán: Rimanom 3:26-31; Žalm 98-100