Čítanie z dňa:  28.06.2012
  Pastor Chris   

Premýšľaj o pomazaní

My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy Duchom Pánovým. (2. Korintským 3:18).


2.Kráľov 13:20-21 rozpráva úžasný príbeh istých ľudí, ktorí počas toho, ako pochovávali jedného muža, zazreli Moábských lupičov, ktorí často napádali ich krajinu. Aby sa vyhli hroziacemu nebezpečenstvu, rýchlo odhodili mŕtvolu do hrobky. Tá istá hrobka zhodou okolností obsahovala aj pozostatky proroka Elizea, ktorý bol už dlho mŕtvy. 2.Kráľov 13:21 hovorí: „Keď sa ten človek dotkol Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.“ Toto je najpozoruhodnejšie!

Čo bolo v Elizeových kostiach, keď to oživilo mŕtve telo? Bolo to pomazanie! Keď študuješ život Elizea, prídeš na to, že jeho život bol plný nadprirodzena. Dokonca aj potom, keď už bol dlho mŕtvy, jeho kosti si zachovali pomazanie.

Takisto premýšľaj o apoštolovi Pavlovi, ktorý bol tak plný pomazania, že: „...ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich“ (Skutky 19:12). Rovnako aj Skutky 5:15 opisujú to, ako sa pomazanie udržalo na Petrovom tieni: „takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich.“ Ak mŕtve telá, vreckovky, zástery a Petrov tieň dokázali niesť pomazanie, o čo viac tvoj obnovený ľudský duch, ktorý je príbytkom Ducha Svätého!

Keď Mojžiš štyridsať dní meditoval nad Zákonom, bol úplne premenený tak, že jeho tvár vyžarovala Božiu slávu (Exodus 34:29). Toto je účinok trvalého rozmýšľania o Slove, prítomnosti a Božej moci. Si okúzlený a doslova obalený Jeho mocou a slávou! Spôsobí to, že budeš premieňaný zo slávy do slávy a budeš oplývať nadprirodzenom.
Modlitba


Milostivý Otče, ďakujem Ti za pomazanie Duchom Svätým, ktorý prebýva vo mne a naplno pracuje vo mne. Prehlasujem, že každé bremeno je zo mňa zodvihnuté a každé jarmo zničené pôsobením Božej moci, ktorá vo mne pracuje, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 10:27; 1.Timoteovi 4:15

1 – ročný plán: Skutky 13:13 – 52; Nehemiáš 9 – 10

2 – ročný plán: 2.Korintským 10:1 – 7; Izaiáš 17