Čítanie z dňa:  28.06.2017
  Pastor Chris   

PREBÝVAŠ V ŇOM

lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme (Skutky 17:28).


Pri svojom znovuzrodení si sa narodil do prostredia nazvanom „Kristus“ a teraz v Ňom prebývaš. Biblia hovorí „ ... ak je niekto v Kristovi ...“ (2. Korintským 5:17). Kristus je nielen miesto, ale takisto aj osoba. On (Kristus) je tvoj domov. V Ňom si našiel odpočínok a pokoj! V Ňom máš bezpečnosť, naplnenie a ochranu; tvoja radosť a spokojnosť pretekajú. Aké je to len úžasné miesto v akom môžeme byť!

Efezským 2:6 hovorí ako nás Boh spoločne usadil na nebeských miestach v „Kristovi“; to je tvoje prostredie kde si obkľúčený slávou. Pripomína to udalosť pri ktorej Izraeliti putovali cez púšť dlhých štyridsať rokov. Keďže sa nachádzali v oblaku slávy, horúčava ich počas dňa nespálila a rovnako ani nepomrzli na smrť počas chladných nocí. Exodus 13:12 – 22 hovorí „ … Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu.“

Duch Svätý bol ten ktorý to urobil pre Izraelitov možným a to isté robí aj dnes. Ako znovuzrodený si sa narodil do Božieho duchovného oblaku; v tom momente si bol ponorený do Krista a teraz tam žiješ. Tvoj život je skrytý v Kristovi v Bohu (Kolosenským 3:3). Kristus sa stal tvojou bezpečnosťou, obranou a útočiskom. Nezáleží kto alebo čo proti tebe povstane, odmietni mať strach. Ty prebývaš na tajnom mieste Najvyššieho a tam si nedotknuteľný. Žiadne zlo ťa nemôže postihnúť!

Žalm 91:7 hovorí „Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži.“ Pretože sa teraz nachádzaš v Ňom a patrí ti dokonalá božská ochrana, rovnako si ušetrený od problémov, porážky, zlyhania a smrti. „Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne“ (Žalm 91:5).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za prinesenie ma do prostredia slávy a úspechu v Kristovi! V Ňom som doma. On je mojou múdrosťou, spravodlivosťou a silou! On je môj život; v Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1. Korintským 1:30; Skutky 17:28; Kolosenským 1:26 – 27

1.ročný Biblický plán: Skutky 13:13 – 52; Nehemiáš 9 – 10

2.ročný Biblický plán: Lukáš 5:1 – 11; Deuteronómium 26