Čítanie z dňa:  28.06.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VŽDY PLODNÝ ... ZAKAŽDÝM POŽEHNANÝ

Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže neprinesú do dokonalosti žiadne ovocie (Lukáš 8:14 ang KJV).


Grécke slovo „telesphoreo“ preložené v hornom verši ako „dokonalosť“ je združené slovo nachádzajúce sa len v jednom verši Biblie. Znamená priniesť niečo do zrelosti; stavu vyzretia; vstúpiť do dospelosti kedy je z ovocia úžitok.

Mimochodom tento verš vlastne odkazuje na konkrétny stav keď ovocie ešte nedosiahlo plnú zrelosť. Vnímame tu preto Boží plán, Jeho myšlienky ako nás Hospodin chce mať plodných a produktívnych, aby sme tak mohli priniesť ovocie dokonalosti.

Nájde sa mnoho ľudí, ktorí s niečím začnú no nikdy to nedokončia. Majú zvyk skončiť v strede niečoho; nikdy sa nedopracujú k samotnému záveru. Vždy vyrozprávajú akýsi príbeh prečo to nedotiahli až do konca. Prerušia svoje projekty a nedokončia začatú prácu. Tvoj príbeh je však odlišný. Ty si plodný vinič prinášajúci ovocie a schopný doviesť svoje projekty do samotného záveru. Nech robíš čokoľvek, Duch Boží pracuje v tebe, aby tú vec priviedol do konečného stavu. Vždy tak o sebe prehlás. Odkedy kráčaš s Pánom vo svetle Jeho Slova, tvoje videnie, nápady ani fyzické tehotenstvo nebudú nikdy prerušené. Také je tvoje dedičstvo ako Božieho dieťaťa.

Ďaľšia nádherná vec na tom všetkom je, že ty prinášaš ovocie v sezóne aj mimo nej. Ostávaš zakaždým plodný a produktívny „ ... pevne stojaci ako rozkvitnutý strom zasadený podľa Božieho dizajnu, hlboko zakorenený v prúdoch blaženosti, nesúci ovocie v každom ročnom obodobí ... nikdy nevyschýňajúci, nikdy nevädnúci, vždy požehnaný a zakaždým prospešný“ (Žalm 1:3 ang TPT). Aký úžasný život! Nech je požehnaný Boh!
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za život vždy narastajúcej slávy. Je to život večného požehnania a trvalej žatvy. Nepríde na prerušenie mojich plánov, projektov ani snov. Mocou Ducha Svätého ich privediem do konečného stavu ako výsledok prvotriednosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 1:6; Filipským 3:13 – 14; Jeremiáš 29:11

1.ročný Biblický plán: Skutky 13:13 – 52 & Nehemiáš 9 – 10

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 10:1 – 7 & Izaiáš 17