Čítanie z dňa:  28.07.2014
  Pastor Chris   

Narodený požehnaný!

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských oblastiach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3 angl. preklad).


Niekto možno bedáka: „Vyzerá to ako kliatba v mojej rodine, pretože sa zdá, že nikto nerobí pokrok.“ Nie, nie je to tak, ak si znovuzrodený. Nové stvorenie v Kristovi Ježišovi sa narodí požehnané a nemôže žiť pod kliatbou.

Izaiáš 10:27 (angl. preklad) prehlasuje: „A stane sa toho dňa, že uhne jeho bremeno s tvojho pleca a jeho jarmo s tvojej šije, a jarmo bude zničené kvôli pomazaniu.“ Tento verš neznamená, že pomazanie zlomí jarmo. Áno pomazanie láme jarmo, ale táto konkrétna časť Písma nám dáva vedieť, že kvôli prítomnosti pomazania nemôžeš „byť v jarme“. Inými slovami, keď je jarmo položené na kresťana, tak nevyhnutne sa zlomí pri kontakte s pomazaním, pretože kresťan je Pánom pomazaný. Halleluja!

Všimni si znova, čo sa hovorí v liste Kolosenským 1:12-13: „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. Bol si vytrhnutý z moci temnosti a prenesený do Kráľovstva Božieho drahého Syna! Toto je tvoje súčasné miesto. V Kristovi si bol vytrhnutý, posvätený a požehnaný.

Diabol sa ťa snaží držať od toho, aby si vedel, že si už požehnaný. Hovorí ti: „Načahuj sa za tým, aby ťa Boh požehnal.“ Dokonca sa ťa snaží presvedčiť, aby si veril, že nie si dostatočne kvalifikovaný na to, aby si bol požehnaný, a to kvôli zlým veciam, ktoré si urobil. Neprijímaj jeho lži. Boh ťa už požehnal VŠETKÝM duchovným požehnaním v nebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi. Všetky požehnania, ktoré ti Boh mohol dať, prišli k tebe v Kristovi; v balíku spasenia. Si dedič Božieho požehnania, tak podľa toho ži.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním a urobil si ma požehnaním. Nesiem a rozširujem Tvoje nezmerateľné požehnania zranenému a zomierajúcemu svetu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 3:8-9; 2.Peter 1:3

1-ročný plán: Rimanom 3; Žalmy 42-44

2-ročný plán: Efezským 4:1-10; Izaiáš 48