Čítanie z dňa:  29.02.2020
  Pastor Chris   

OBĽÚB SI SLOVO

ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! Amen (2.Petrov 3:18).


Tvoje najlepšie chvíle by mali nastať pri spoločenstve so Slovom. Božie Slovo znamená úplne všetko; potrebuješ ho k tomu, aby si sa stal všetkým k čomu ťa Boh v živote určil. Potom ako si prišiel ku Kristovi, musíš mať silnú túžbu rásť v duchu pričom tento rat prebieha cez Slovo. Podobne ako batoľa dostáva stravu pre svoj vývoj, takisto Boh očakáva od teba kŕmiť sa na Slove.

Biblia hovorí „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“ (1.Petrov 1:23). My sme narodení zo Slova. 1.Petrov 2:2 hovorí „ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie.“ Nič iné, okrem Slova, nespôsobí tvoj duchovný rast. Božie Slovo ťa dokáže vybudovať v každej oblasti života, urobí ťa chytrým a vyrovnaným.

Vychutnávaj si Božie Slovo. Raduj sa z neho. Žalmista povedal „Ja sa radujem Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza“ (Žalm 119:162). Zamiluj si Božie Slovo. Poznaj ho sám pre seba; takým spôsobom znásobíš milosť a pokoj vo svojom živote: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ (2.Petrov 1:2). Vedomím meditovaním na Písme, naprogramuješ sám seba pre myslenie jedine Božích myšlienok, pričom ostaneš výlučne ovplyvnený Hospodinovým charakterom, názormi a nápadmi.

Božie Slovo v tvojom podvedomí spôsobí, že začneš podľa Slova kráčať. Vylepši svoj život Slovom. Preber kontrolu a podmaň si svet aj svoje prostredie. Každý deň nažívaj víťazne cez Slovo a s Duchom.
VYZNANIE


Požehnaný Pane, teším sa z tvojho Slova, lebo ono je môj život a svetlo cez ktoré sa pozerám. Oddávam sa k moci Slova, aby ma premenilo a vybudovalo v každej oblasti môjho života, dopravilo do môjho dedičstva v Kristovi. V tvojom Slove nachádzam veľké poklady: pokoj, spravodlivosť, večnú radosť, hojnosť a požehnanie naveky sú mojím súčasným vlastníctvom v Kristovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Žalm 19:7; Jób 23:12

1.ročný Biblický plán: Marek 9:1 – 13 & Numeri 6

2.ročný Biblický plán: Skutky 22:22 – 30 & Žalm 48 – 49