Čítanie z dňa:  29.03.2022
  Pastor Chris   

BYLO TO KVŮLI TOBĚ

A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo (Koloským 1:18).


Výraz „prvorozený z mrtvých“ neznamená první, kdo vstal z mrtvých. Před Ježíšovou zástupnou smrtí byli lidé, kteří byli vzkříšeni z mrtvých, ale to, o čem zde skrze Ducha mluví apoštol Pavel je něco jiného. Když Ježíš zemřel, zemřel v duchu. Proto byl první, kdo povstal z duchovní smrti.

Duchovní smrt je oddělení od Boha. Když Ježíš visel na kříži, trpěl bolestným odloučením od Otce. Bible říká, že zvolal mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ což v překladu znamená: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?“(Marek 15:34). Byl to důsledek toho, že se místo nás, stal hříchem. Byl oddělen od Otce kvůli nám. Bible říká: „Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm, stali Boží spravedlností“ (2. Korintským 5:21).

Ježíšova přítomnost v pekle byla protiprávní, protože On byl bez hříchu, ale šel do pekla místo nás. V epištole Koloským 2:15 je vykresleno jak se během svého děsivého pobytu a zápasu v pekle, vypořádal se Satanem, porazil ho a celou jeho sebranku: „Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm.“

Nikdo nikdy nepovstal z duchovní smrti nebo ze Satanova otroctví. Ale Ježíš ano. Zaplatil za každého člověka plnou cenu. Proto nyní, když byl spravedlivý Člověk, místo hříšníka vydán smrti, může být v souladu s právem, darována hříšníkovi Jeho spravedlnost. On se postavil na naše místo, stal se hříchem, abychom my, mohli obdržet Jeho spravedlnost. Nyní jsme stejně spravedliví jako Ježíš!

Teď jsi dokonalým zobrazením Jeho spravedlnosti, protože On zemřel duchovně za tebe a když povstal ze smrti, byl jsi v Něm. Nyní s Ním vládneš a kraluješ v nebeské říši – v říši života. Požehnán buď Bůh!
MODLITBA


Požehnaný Otče, děkuji ti, že se Ježíš obětoval pro mě, abych já byl učiněn spravedlivým, díky Jeho oběti. Kráčím a zjevuji všem tvoji spravedlnost, vládnu a kraluji s Kristem z nebeské říše, ve jménu Ježíš. Amen.


DALŠÍ STUDIUM: Římanům 5:17, 1. Korintským 1:30