Čítanie z dňa:  29.04.2018
  Pastor Chris   

BYŤ VĎY PLNÝ DUCHA

a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť (Skutky 2:4).


Ranná Cirkev pochopila dôležitosť prečo treba ostať neustále naplnení s Duchom; bol to štandard. Mali vedomie Ducha; a takisto boli zmýšľajúci o „Bohu vo vnútri.“ Po zážitku v Skutkoch 2:4 Biblia uvádza „A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým ...“ (Skutky 4:3). Všimni si koľko z nich bolo naplnených s Duchom Svätým: všetci bratia!

Akú Cirkev by sme mohli mať keď v deň bohoslužby, každý jeden v kongregácii je plný Ducha Svätého! Malo by sa to stať normou; taký je Boží sen pre každého jedného z nás. V Skutkoch 6:5 Biblia opisuje Štefana ako muža plného viery a Ducha Svätého. Skutky 11:24 s odkazom na Barnabáša rozpráva o rovnakej veci.

Nik nemôže vykonávať službu či robiť Božiu prácu bez toho aby bol naplnený s Duchom Svätým. Z toho dôvodu veľa (veriacich) sa namáha a ostáva frustrovaných; v bode kedy sa chcú vzdať svojho zadania v službe. Keby len činili na Slovo, veci by sa zmenili.

Peter, Štefan a Barnabáš boli všetci opísaní ako muži „plní Ducha Svätého“; dovoľ nech sa to isté môže povedať aj o tebe. Áno ty máš Ducha Svätého, ale Biblia hovorí o tom ako Ho máš byť plný. Neznamená však, že Hospodin je ten kto to má za teba urobiť; je absolútne na tvojej zodpovednosti a Písmo nám naznačuje čo urobiť aby tak nastalo (čítaj Efezským 5:18 – 21). Verš osemnásť v ang. klasickej amplifikovanej verzi hovorí „a nedajte sa opiť s vínom, lebo to je zhýralosť; ale buďte zakaždým plní a stimulovaní s Duchom [Svätým].“ Všimni si slovo „vždy / zakaždým“; znamenajúc že sa nejedná o jednorázovú záležitosť.

Ty máš byť plný Ducha vo všetkých momentoch prebudenia a keď sa tak stane, tvoj život bude o nezastaviteľnom úspechu a vždy narastajúcej sláve. Nezáleží na tom o akú zátarasu ide, keď sa k nej dostaneš, padne dole! Ak sa nezvalí, zvalíš ju na zem ty. Ak ju potlačíš a ona nespadne, prejdeš priamo cez ňu! Keď si plný Ducha Svätého neexistuje taká vec ako niečo nemožné či obmedzujúce; ty si absolútne neporaziteľný! Sláva Bohu!
VYZNANIE


Ostávam kontinuálne naplnený s Duchom, v múdrosti, zrelého úsudku, poznania, slávy a dominancie! Nijaká bariéra nedokáže stáť v mojej ceste. Pre mňa neexistuje nič nemožné alebo obmedzujúce; som plný moci a sily Pánovho Ducha pre dielo spravodlivosti. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Efezským 5:18 – 21; Skutky 4:8; Skutky 13:9 -10

1.ročný Biblický plán: Lukáš 23:26 – 49 & 2.Samuel 4 – 6

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1:10 – 21 & Žalm 139 – 140