Čítanie z dňa:  29.05.2014
  Pastor Chris   

Tvoja spravodlivosť – dar milosti

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom (2.Korintským 5:21).


Keď si sa znovuzrodil, stal si sa spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Žiaľ mnohí skutočne nerozumejú tomu, čo je spravodlivosť. Spravodlivosť znamená zhodu s vôľou a prirodzenosťou Boha. Táto vôľa a prirodzenosť Božia musí byť prijatá, musíš sa jej učiť, alebo ju objaviť cez zjavenie od Boha. Okrem toho je spravodlivosť vonkajším prejavom božskej milosti, ktorá udeľuje prijatie, slobodu a práva ľudskému duchu byť v Božej prítomnosti.

A preto je toto veľmi mocné, pretože to začína vysvetľovať zákonnosť našej spravodlivosti v Kristovi Ježišovi! Božia milosť nám dala túto spravodlivosť: „...aby tak, ako hriech vládol k smrti, aj milosť panovala cez spravodlivosť k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (Rimanom 5:21 angl. preklad). Ján 1:17 hovorí: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“ A v liste Rimanom 5:17 sa píše: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli (angl. prijímajú) hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ Tvoja spravodlivosť je dar milosti, ktorý ti bol daný v Ježišovi Kristovi. Tento dar ti už bol daný, ale len tí, ktorí ho prijímajú (grécky: „lambano“), to znamená, že ho uchopujú, budú v živote vládnuť. Takže je to tvoja zodpovednosť, aby si prijal tvoju spravodlivosť v Kristovi. Táto spravodlivosť ti dáva prijatie v Božej prítomnosti, takže teraz máš právo a schopnosť stáť pred Ním bez viny, odsúdenia alebo menejcennosti! Toto všetko je výsledkom toho, čo Kristus pre teba urobil.

Skutočne nezáleží na tom, kto si, kde si bol, čo si robil alebo ako hlboko v temnote alebo na dne si bol; prijmi Jeho spravodlivosť! To ti dá slobodu vyjadrovať sa a byť v Jeho prítomnosti a užívať si svoje práva a privilégiá v Kristovi.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal dar spravodlivosti a dávaš mi vedomie toho, že som spravodlivý tak, ako je spravodlivý sám Ježiš. Dnes vládnem a kraľujem milosťou cez spravodlivosť, keď smelo využívam moje správne postavenie u Teba, v mene Ježiš. Amen


Rozšírené štúdium: Filipským 3:9; Izaiáš 54:17

1-ročný plán: Ján 14:15-31; 1.Kronická 1-2

2-ročný plán: 1.Korintským 14:10-19; Príslovia 25