Čítanie z dňa:  29.08.2016
  Pastor Chris   

Nech ti vládne Slovo

...lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí (Rimanom 8:13).


Ako Božie deti sme vyslancami Krista. Takto nás vidí Boh. Ty si Jeho reprezentantom. Pre je tak dôležité, aby sa tvoje chovanie podriaďovalo Slovu. Nech ti vládne Slovo. Neži podľa tela. Nebuď ovládaný svojimi emóciami. Nedaj vo svojom živote miesto telesnosti. Buď duchovne mysliaci. Tráv čas nad Slovom a podriaďuj sa Duchu Svätému, aby pracoval cez teba.

Pamätaj, Boh vidí tvoje srdce, či si hladný po Ňom; či si horlivý a vášnivý pre Neho a pre šírenie evanjelia. On sa postará o to, aby si bol v živote úspešný. Ty sa však musíš zosúladiť s Jeho myšlienkami. Nech ťa nič nezastaví v tom, aby si žil život, ktorý teší Boha. Nech je tvoj život na chválu a slávu Toho, ktorý ťa povolal.

Kráčaj v Duchu; Biblia vraví: „Toto vám vravím, choďte v Duchu a nebudete vykonávať žiadosti tela“ (Galatským 5:16). Chodenie v Duchu je chodenie v Slove; je to žitie podľa Božieho Slova. Dovtedy, pokým dokážeš mať horkosť vo svojom srdci, tak nechodíš v Duchu. Ak si stále ešte zapojený do svetských, telesných záležitostí, tak nechodíš v Duchu.

Odmietni byť ovládaný telom. Ži nad telesnými zmyslami, lebo kresťanstvo je život v Duchu. Neži podľa toho, ako sa cítiš; ži v súlade so Slovom. Nie si z tohto sveta, si narodený zo Slova. Ježiš povedal: „Ja som zhora...“ a rovnako tak si aj ty, si zhora. Preto nasmeruj svoju pozornosť na veci, ktoré sú hore, a nie na tie veci, ktoré sú pozemské (Kolosenským 3:2). Nerozmýšľaj, nehovor ani nejednaj tak, ako to robí svet. Nech Božie Slovo vládne tvojmu zmýšľaniu a ovláda tvoj život.
Vyznanie


Som narodený z Ducha a som plne poddaný jeho vedeniu, radám a riadeniu; nevykonávam žiadosti tela. Napĺňam Božiu dokonalú vôľu a svoje určenie v Ňom. Podriaďujem svojho Ducha Jemu samotnému, aby mi dával inštrukcie a viedol ma v múdrosti tak, aby som vo všetkom potešoval Pána. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 5:22-25; Rimanom 8:6-9

1-ročný plán: 1.Korintským 13; Príslovia 1-2

2-ročný plán: Kolosenským 4:10-18; Jeremiáš 15