Čítanie z dňa:  29.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

OSTAŇ ZAMERANÝ NA SLOVO

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery ... (Židom 12:2 SEB).


Anglický AMPC preklad nášho otvárajúceho verša hovorí „Hľadiac preč [od všetkého čo rozptyľuje] a zhliadnuť k Ježišovi ...“ To čo tu Boh hovorí je jednoduché: ostaň zameraný na Slovo! Ježiš je stelesnené Slovo; upriam svoj zrak na Neho; nedaj sa ničím vyrušiť.

Rozpomeň si na udalosť s Petrom a Majstrom keď kráčali po mori; len čo Peter odvrátil svoj zrak od Ježiša, začal sa v tom momente topiť. Ak by bol nechal svoj pohľad na Majstrovi, nebol by premohnutý bičujúcimi vlnami a búrkou (čítaj Matúš 14:25 – 31). Rovnaká vec sa deje s mnohými aj dnes; dovolia situáciám, premohnúť ich s problémami a okolnosťami namiesto toho, aby ostali zameraní na Božom Slove, výsledkom čoho sa začnú ponárať ešte hlbšie.

Neexistuje ani jedna situácia akú by si s Božím Slovom nemohol úspešne zvládnuť. Postaraj sa, aby Božie Slovo ostalo v tebe zabývané; nažívaj v Slove! Uč sa od Ježiša; On žil Slovom, hoci On sám je Slovo! Ostal zameraný a nikdy sa nedal rozptýliť od Slova. Ježiš hľadel na výsledok svojej viery; radosťou čo stála pred Ním pretrpel kríž, nedbajúc na hanbu. Netrápilo Ho čo si o Ňom myslia ľudia; Jeho zámerom bolo vykonať Otcovu vôľu.

To isté by malo platiť aj pre teba. Za tvoju oddanosť a horlivosť k Pánovi ťa môžu voľať rôznymi menami, ale nedovoľ ničomu ovplyvniť ťa. Práve naopak ak má niečo z toho vzísť, buď inšpirovaný milovať Ježiša ešte viac; príjmu výzvu slúžiť Pánovi s ešte väčším zanietením. Nebuď pohnutý náročnými časmi a turbulentnými okolnosťami; so svojím zameraním sa pevne drž Ježiša.

1.Timoteovi 6:12 hovorí „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život ...“ Neobracaj sa od Slova. Izaiáš 26:3 ang odhaľuje aký bude výsledok ak dokážeš zachovať svoju pozornosť na Božom Slove; Pán ťa uchová v pokoji s prosperitou: „Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v dokonalom pokoji, áno, v pokoji, lebo dôveruje v teba.“
VYZNANIE


Mocou Božieho Ducha vo mne Božie Slovo prináša výsledky pritom ako kráčam v mojom dedičstve v Kristovi! Odkedy žijem v Božom Slove, zažívam pokoj s prosperitou! Božie Slovo mi zakaždým dáva víťaziť a preto nie som vyrušený testami, skúškami ani prenasledovaním. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 4:12; Izaiáš 55:10 – 11

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 13 & Príslovia 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 4:10 – 18 & Jeremiáš 15