Čítanie z dňa:  29.09.2016
  Pastor Chris   

Reaguj, odpovedaj z tvojho ducha

Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme, (2.Korintským 4:13).


Rimanom 10:8 nám hovorí, že slovo spasenia je blízko teba, v tvojich ústach a v tvojom srdci: to je slovo viery, ktoré kážeme. Verše 9-10 tiež kladú väčší dôraz na srdce, to znamená ľudského ducha, pretože veríš svojím duchom. Tvoj duch je v kontakte s Bohom. To je dôvod toho, prečo je verenie veľmi dôležité. Viera nie je reakcia mozgu alebo mysle; je to reakcia ľudského ducha na Božie Slovo.

Spomeň si na stretnutie Pána Ježiša a človeka s vyschnutou rukou. Ježiš ho zavolal, zatiaľ čo vyučoval v synagóge a povedal: „...vystri svoju ruku...“ (Matúš 12:13). Záverečná časť hovorí: „...vystrel, a bola zase zdravá ako druhá.“ Ako sa to stalo? Reagoval zo svojho ducha na Ježišove slová. To je viera. Človek počul Ježiša vo svojom duchu a konal zvnútra! Jeho duch sa chopil inštrukcie a podľa toho reagoval.

Podobný prípad nachádzame v Markovi 2:11; Ježiš povedal človeku, ktorý bol chromý: „...vstaň; vezmi si lôžko a choď domov!“ Človek konal podľa Slova a dostal zázrak. Neexistuje žiadny iný spôsob, ako by sa bol mohol postaviť, ak by nereagoval zo svojho ducha. Porozumej tomuto – duch toho človeka nebol chromý, bolo to jeho telo, ktoré bolo postihnuté obrnou. Vďaka Bohu neargumentoval, ale konal zo svojho ducha podľa Pánovej inštrukcie! Marek 2:12 nám hovorí, že zatiaľ čo sa ľudia prizerali, ten človek zobral svoje lôžko a ponáhľal sa preč. Boli udivení a chválili Boha hovoriac: „Nikdy sme nič podobné nevideli!“

Videl som ľudí, ktorí zápasia s vierou, pokúšajú sa niekoho chytiť, aby sa postavili, naťahujú svoje ruky alebo otvárajú svoje oči, zatiaľ čo ich nemôžu otvoriť. To, čo si neuvedomili je, že konajú zvonku a to nefunguje. To, čo produkuje výsledok je reakcia zvnútra, z tvojho ducha, nie z mysle alebo fyzického tela. Akonáhle dokážeš veriť Slovu svojím srdcom a hovoríš ju cez svoje ústa, tak to vyprodukuje výsledok. To je to, čo povedal Ježiš v Markovi 11:23.
Vyznanie


Odvraciam sa od všetkých rozptyľujúcich vplyvov a konám podľa Božieho večného a neklamného Slova. Bez ohľadu na to, čo vidím, počujem alebo cítim, som presvedčený, že som víťaz a som úspešný v Kristovi Ježišovi! Som to, čo Boh hovorí, že som; mám to, čo Boh hovorí, že mám a môžem robiť to, čo Boh hovorí, že môžem robiť. Halleluja.


Rozšírené štúdium: Marek 11:22-23

1-ročný plán: Efezským 5:3-21; Izaiáš 3-5

2-ročný plán: 2.Timoteovi 4:1-10; Jeremiáš 47