Čítanie z dňa:  3.01.2015
  Pastor Chris   

On ťa potrebuje!

Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským (Žalm 115:16).


Ak by si mal dom a niekomu by si ho prenajal, zostáva stále tvoj; ale v čase prenájmu nemáš nad tým domom žiadnu autoritu. Inými slovami nemôžeš ten dom riadiť, spravovať. Počas toho obdobia uplatňuje autoritu nad majetkom nájomník a spravuje ho podľa podmienok nájomnej zmluvy.

Tým istým spôsobom dal Boh človeku tento svet, aby vládol a momentálne nemôže svetu vládnuť Boh sám; dal ti autoritu, aby si to robil ty. Príde čas, keď bude On vládnuť svetu, ale dovtedy máš ty a ja božskú zodpovednosť vládnuť na svete pre Ježiša Krista a On nás bude brať na zodpovednosť za to, ako vládneme nášmu svetu.

Mnohí, vrátane kresťanov, analyzujú udalosti, ktoré sa dejú vo svete a čudujú sa, prečo Boh „nič nerobí“, aby napravil zlo. No ak čakáš na Boha, že niečo urobí, tak si na omyle. On potrebuje teba. Neurobí a nebol by urobil nič bez teba, až pokiaľ nevyprší prenájom a nenastane nové nebo a nová zem. Avšak dovtedy je to naša zodpovednosť, aby sme si podrobili a premohli tento svet.

Pozri sa na to takto: Boh chce, aby sme boli zdraví a v poriadku a ustanovil to ako svoju túžbu pre nás. 3.Ján 1:2 hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Avšak v Jakubovi 5:16 povedal: „Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého“ (Jakub 5:16).

Prečo je to tak? Prečo chce, aby sme sa modlili jeden za druhého, aby sme boli uzdravení? Prečo nás jednoducho neuzdraví? Je to preto, lebo potrebuje oprávnenie, aby vykonal akciu v náš prospech; takže nám nariaďuje, aby sme sa modlili. Preto konaj ako spoludedič s Kristom a naplň svoj zámer tu na zemi. Čítajme list Rimanom 8:19,20; tu je to dané do správnej perspektívy: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích.“ Boh ťa potrebuje.
Modlitba


Drahý Pán Ježiš, ďakujem Ti za Tvoju moc a schopnosť, ktoré si do mňa vložil, aby som riadil tento svet. Som Tvojím semenom, ktoré predlžuje Tvoje dni tu na zemi. Preto vykonávam svoju božskú zodpovednosť a prostredníctvom evanjelia privádzam mužov a ženy do ich dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 53:10; 1.Korintským 3:21-23

1-ročný plán: Matúš 3; 1.Mojžišova 6-8

2-ročný plán: Matúš 2:1-12; 1.Mojžišova 3