Čítanie z dňa:  3.04.2013
  Pastor Anita   

Spravodlivosť je teraz tvoja!

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu (Rimanom 3:21-22).


2. Korintským 5:21 hovorí, že: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom (urobení) spravodlivosťou pred Bohom.“ To znamená, že si bol učinený Božou spravodlivosťou v Kristovi; a to je terajšia realita. Spravodlivosť nie je niečo, na čo sa tešíš, že dosiahneš v budúcnosti, je tvoja už teraz.

Pán Ježiš vyniesol hriechy celého sveta na kríž a Jeho vzkriesením Boh prehlásil každého „nevinným.“ Preto nikto už nemusí ísť do pekla kvôli hriechu. Jediný dôvod, prečo ľudia pôjdu do pekla, je ich odmietnutie prijať to, čo Ježiš urobil. Je to kvôli ich odmietaniu spravodlivosti, ktorú priniesol svetu. Preto nám v 2. Korintským 5:19 apoštol Pavol hovorí, že: „...že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“

Boh už viac nepočíta ľuďom ich hriechy. Človek sa môže cítiť vinný kvôli hriechom, ale pravdou je, že Boh si nerobí zoznam našich hriechov. Niektorým kresťanom sa páči váľať sa vo vine, pretože im to prináša falošný pocit zbožnosti, ale to nie je správne. Ak Boh nepočíta hriechy sveta, prečo by mal počítať tie tvoje?

Zvrchovaný vládca ťa ospravedlnil kvôli Ježišovej obeti a dal ti Jeho prirodzenosť spravodlivosti. Táto prirodzenosť ťa robí spravodlivým. Teraz, keď si sa znovuzrodil, spravodlivosť je súčasťou tvojej bytosti. Nemusíš viac bojovať o to, aby si bol spravodlivým! Tvojmu duchu bola udelená Božia prirodzenosť konať správne.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma učinil spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi! Vládnem teraz v živote ako kráľ, prinášam ovocie spravodlivosti a žijem v Tvojej moci a sláve, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom 5:17; Rimanom 3:24-26

1-ročný plán: Lukáš 9:37-62; Jozua 16-19

2-ročný plán: Rimanom 3:16-31; Žalm 70-72