Čítanie z dňa:  3.07.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KRISTUS V TEBE

            ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).


            Esenciou Kresťanstva je „Kristus v tebe“; tak vypadá moc a sláva Kresťanstva. Keď niektorí ľudia povedia „Kristus je vo mne,“ tým iba opakujú náboženské klišé; nepochopili silu a dôležitosť takéhoto vyhlásenia. Všetko to čo Ježiš uskutočnil bolo cielené aby bol v tebe Kristus. Kristus v tebe znamená komplet všetko.

            Ježiš nás neprišiel len zachrániť od hriechu; On nás zachránil pre účel. Zachránenie od hriechu znamenalo koniec: urobiť každého jedného z nás Božím živým svätostánkom, spôsobom kedy sa staneme jedným spolu s Ním. Takýto je definitívny cieľ Kresťanstva. Nadprirodzené myslenie; odkrýva excelentnosť mentality nášho Boha. Je to ako dom a jeho vlastník. Jednoducho si pridružený k tomu domu a stanete sa jedno.

            Náš Boh spravil to istél! Neurobil nás len Jeho domovom, On nás urobil rovnakých so sebou. Spoločne sme jedno božské stvorenie, lebo Bibliahovorí „ ... Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch” (1.Korintským 6:17). Hospodinovým konečným účelom bolo reprodukovať Seba v nás a On to dosiahol cez smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista. Nechcel mať len deti; Jeho myšlienkou bolo rozmnožiť Seba a mať „spolupracovníkov v  Božom druhu.“

            Keď sa však pozrieš na svoj život alebo na veci čo sa dejú, nemusí to zrovna vypadať že si blízko toho  čo  Boh  pôvodne zamýšľal. To je dôvod prečo On od teba chce, aby si sa zameral na Jeho Slovo a videl si ako tvoj kňažský život začal; tvoj kráľovský život začal. Duch Svätý nachádzajúci sa v tebe je poistka, garancia  a uvedomenie si vlastného úžasného života. Aleluja!
MODLITBA


            Drahý nebeský Otec, ďakujem za poklad aký si vložil do môjho ducha. Som Tvoj kráľovský kňaz čo preukazuje Tvoju núdrosť a demonštruje Tvoju slávu a dominanciu na zemi. Kristus je vo mne a Jeho život v mojom vnútri ma robí navždy víťazom, v Ježišovom mocnom mene.


Rozšírené štúdium: Galatským 3:27; 2.Korintským 4:7; 1.Korintským 6:17

1.ročný Biblický plán: Skutky 16:16 – 40   &   Jób 1 – 2

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 12:11 – 21   &    Izaiáš 22